+

Finalna prerada drveta

Šifra predmeta: TNPOD3517/5
Studijski program: Tehnologije nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Osnovne strukovne studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 7
Uslov: Položeni svi ispiti iz predhodnih godina studiranja

Osposobljavanje studenata da mogu samostalono da vode tehnološke procese mehaničke obrade u proizvodnji nameštaja i građevinske stolarije kako na konvencionalnoj, tako i na NU tehnološkoj opremi, te da na osnovu stečenih znanja donose odluke o remontu instalisane opreme za obradu drveta rezanjem i plastičnim deformisanjem u finalnoj mehničkoj obradi. Studenti su osposobljeni da navedene aktivnosti obavljaju kako u industrijskim pogonima, tako i u malim zanatskim radionicama.

U potpunosti ispunjen postavljeni cilj predmeta

Teorijska nastava: 

Tehnologija finalne mehaničke prerade drveta,obradni sistemi u finalnoj prerdi drveta,tehničke karakteristike obradnih sistema, pojam greške u tehnologiji finalnih proizvoda, klasifikacija grešaka, tačnosti obrade i podešavanja, osnovni elementi procesa rezanja, kretanja pri obradi rezanjem, metodi obrade rezanjem u finalnoj preradi drveta, nadmere na obradu, obrada masivnog drveta: krojenje građe,priprema površina za dalju obradu, ravnanje, figovanje formiranje širina, debljina i dužina,profilisanje gredica i daščanih ploča,izrada elemenata za spajanje gredica u ramove,ploča od punog drveta u korpuse i gredica i ploča u postolja (geštele), oblikovanje detalja glodanjem, piljenjem i struganjem, obrada masivnog drveta plastičnim deformisanjem, obradni procesi i mašinski sistemi, obrada ploča na bazi drveta, krojenje ploča, krojenje i priprema furnira, obradni procesi i mašinski sistemi, obrada sastava sa pravolinijskim konturama, obrada okruglih i ovalnih ploča, završna montaža.olinijskim konturama, obrada okruglih i ovalnih ploča, završna montaža.

Praktična nastava: 

Ispitivanje tačnosti rada mašine, utvrđivanje grešaka podešavanja mašine, tehničke karakteristike obaradnih sistema, tehnološki postupci. Tehničke karakteristike obradnih sistema za: krojenje rezane građe, priprema površine za dalju obradu, profilisanje masivnog drveta, izrada elemenata veze, oblikovanje i dimenzionisanje, krojenje ploča i ostalih materijala, obrada pločastih materijala. Izrada šablona.