+

Fizika

Šifra predmeta: TNPOD1102
Studijski program: Tehnologije nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Osnovne strukovne studije
Nastavnici:

dr Zoran Trifković

Saradnici:
Status predmeta: Obavezni
Broj ESPB: 8
Uslov:

Osposobljavanje studenata da, posle odslušanog kursa i provere znanja, mogu uspešno da primenjuju stečena znanja, između ostalog i na praćenje i razumevanje delova nastave u predmetima na starijim godinama studija.

Ovladavanje metodama fizike u istraživanju prirodnih fenomena i rešavanju tehnoloških problema.

Teorijska nastava:

Rekapitulacija gradiva. Kinematika.Opisivanje kretanja materijalne tačke. Brzina. Ubrzanje. Rotacinio kretanje. Kosi hitac. Dinamika: Njutnovi zakoni. Mehaničke sile. impuls sile. zakon održanja vektora količine kretanja. Rad. Snaga. Konzervativna sila. Energija. Dinamika rotacije. Mehaničke oscilacije: LHO. Prigušene i prinudne oscilacije. Hidrostatika. Dinamika fluida. Termodinamika. Talasno kretanje. Elektrostatika. jednosmerne struje. Magnetizam. Naizmenične struje.

Praktična nastava: 

Rekapitulacija gradiva. R:Kinematika 1. Statističke fluktuacije na primeru radioaktivnog raspada. Određivanje gustine i zapreminske mase. Određivanje modula elastičnosti iz savijanja; određivanje modula torzije.R: Dinamika. Fluidi: površinski napon i viskoznost. Zakoni idealnih gasova; adijabatski proces. R: Fizika tečnosti i gasova. Specifični toplotni kapacitet; Relativna vlažnost vazduha. R: Talasno kretanje. Određivanje nepoznate otpornosti (Wheatstone-ov most). R: Talasna optika. Karakteristike elektronskih cevi i tranzistora. Optički uređaji i fotometrija. R: Elektrostatika, magnetika i električne struje.