+

Prerada drveta na pilanama

Šifra predmeta:
Studijski program: Tehnologije nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Strukovne studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 7
Uslov:

Ovladavanje osnovnim pojmovima pilanske prerade drveta. Upoznavanje sa korišćenjem sirovine, kao i sa osnovnim metodima prerade. Upoznavanje sa tehnologijom za pilansku preradu drveta.

Sticanje osnovnih znanja potrebnih za praćenje i operativno upravljanje proizvodnjom u pilanama.

Teorijska nastava:

Stovarište trupaca: prijem sirovine, merenje, sortiranje, čuvanje i otprema sirovine na preradu. Piljenje drveta: osnove primarnog pinjelja. Primarno piljenje drveta: sredstva rada, transport… Sekundarno piljenje izrezanih sortimenata: rad na sekundarnom piljenju, vrste mašina i sredstva transporta. Merenje, sortiranje i slaganje građe za parenje i prirodno i tehničko sušenje. Priprema sirovine za otpremu.

Praktična nastava: 

Vežbe su koncipirane na praktičnim zadacima. Priprema oblovine: sortiranje, klasiranje i priprema oblovine za preradu; Prerada: operacije primarnog i sekundarnog piljenja, dimenzionisanje sortimenata po debljini, širini i dužini, pridovi, merenje građe; Na stovarištu rezane građe: sortiranje i klasiranje rezane građe, pripremu složajeva za parenje i sušenje. Praktična nastava: Praktičan rad na merenju iskorišćenja pilanske oblovine i prikupljanje podataka o radnim mašinama i uređajima.