+

Unutrašnji transport u preradi drveta

Šifra predmeta: TNPOD2415
Studijski program: Tehnologije nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Osnovne strukovne studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Obavezni
Broj ESPB: 9
Uslov:

Upoznavanje studenata sa transportnim uređajima u preradi drveta.

Sticanje znanja i veština i osposobljavanje budućih inženjera za korišćenje savremenih uređaja za unutrašnji transport

Teorijska nastava:

Definicija transporta i njegova podela. Klasifikacija i karakteristike tereta. Klasifikacija unutrašnjeg transporta. Osnovni elementi transportnih uređaja: užad, lanci, trake, doboši, lančanici, koturi. Transportni uređaji neprekidnog dejstva – konstruktivni elementi, proizvodnost, osnove proračuna transportnih uređaja neprekidnog dejstva. Trakasti transporteri, lančani transporteri. Transportni uređaji neprekidnog dejstva bez vučnih elemenata – valjčani transporteri, gravitacioni transporteri. Transportni uređaji periodičnog dejstva – Klasifikacija, koturače, vitlovi. Čekrci, dizalice, šinski transport, kranovi, ručna kolica, samohodna kolica, viljuškari. Skladišta – pojam i vrste skladišta, ambalaža i pakovanje, vidovi skladištenja. Pneumatski transport – uvod, osnovni parametri vazduha: brzina i protok, pritisak, merenje pritiska, gubici pritiska, koncentracija smeše. Pneumatske instalacije za transport drvnogotpatka: klasifikacija, konstruktivni elementi, ventilatori, separatori, uređaji za ubacivanje materijala u cevovod,. Proračun cevi metodom dinamičkih pritisaka, metodika projektovanja pneumatskih instalacija za transport drvnih otpadaka.

Definicija transporta i njegova podela. Klasifikacija i karakteristike tereta. Klasifikacija unutrašnjeg transporta. Osnovni elementi transportnih uređaja: užad, lanci, trake, doboši, lančanici, koturi. Transportni uređaji neprekidnog dejstva – konstruktivni elementi, proizvodnost, osnove proračuna transportnih uređaja neprekidnog dejstva. Trakasti transporteri, lančani transporteri. Transportni uređaji neprekidnog dejstva bez vučnih elemenata – valjčani transporteri, gravitacioni transporteri. Transportni uređaji periodičnog dejstva – Klasifikacija, koturače, vitlovi. Čekrci, dizalice, šinski transport, kranovi, ručna kolica, samohodna kolica, viljuškari. Skladišta – pojam i vrste skladišta, ambalaža i pakovanje, vidovi skladištenja. Pneumatski transport – uvod, osnovni parametri vazduha: brzina i protok, pritisak, merenje pritiska, gubici pritiska, koncentracija smeše. Pneumatske instalacije za transport drvnogotpatka: klasifikacija, konstruktivni elementi, ventilatori, separatori, uređaji za ubacivanje materijala u cevovod,. Proračun cevi metodom dinamičkih pritisaka, metodika projektovanja pneumatskih instalacija za transport drvnih otpadaka.

Praktična nastava: 

Obilazak pogona za preradu drveta sa ciljem upoznavanja studenata sa sistemima unutrašnjeg transporta. Izrada samostalnih proračuna mehaničkih i pneumatskih transportera.