+

Међународно тржиште производа од дрвета

Шифра предмета: СТДИПОД01
Студијски програм: Трговина дрветом и производима од дрвета
Врста и ниво студија: Специјалистичке акадмске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Обавезни
Број ESPB: 8
Услов: општи услови

Да студентима пружи потребна знања о актуелном стању и трендовима на међународном тржишту производа од дрвета.

Располагање знањима за успешно креирање стратегија за извоз и пласман производа  од дрвета на инострана тржишта, метода њихове имплементације и праћења ефеката примене у пракси.

Теоријска настава: Текућа економска кретања и кретања у сектору грађевинарства у УНЕЦЕ региону и њихов утицај на тржиште дрвета и производа од дрвета. Политика и регулатива од значаја за тржиште дрвета и производа од древта (царинске и ванцариснке баријере у међународној трговини дрветом и производима од дрвета). Сртификација (појам, значај и тржиште сертификованих производа од дрвета). Регионалне групације и њихово место и значај за међународно тржиште и  трговину дрветом и производима од дрвета. Светска трговинска организација (СТО). Остале међународне организације – ФАО, УНЕЦЕ.

Међународно тржиште дрвне сировине. Производња, потрошња, спољнотрговински промет и токови трговине. Међународно тржиште резане грађе и плоча на бази дрвета. Тржиште engineered wood products (Glulam, LVL, OSB, PSL). Тржиште и трговина производима од дрвета са додатом вредношћу (намештај, грађевинска столарија, подови од дрвета, дрвна галантерија,…).

Тржиште сертификованих производа од дрвета. Тржиште дрвне биомасе. Тржиште енергије на бази дрвета.

Тржиште дрвета и производа од дрвета у Србији и земљама Југоисточне Европе и њихове позиције у регионалним и европским токовима трговине дрветом и производима од дрвета.
Студијски истраживачки рад: Истраживање међународног тржишта за изабране групе производа за потребе израде семинарског рада.