+

Međunarodno tržište proizvoda od drveta

Šifra predmeta: STDIPOD01
Studijski program: Trgovina drvetom i proizvodima od drveta
Vrsta i nivo studija: Specijalističke akadmske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Obavezni
Broj ESPB: 8
Uslov: opšti uslovi

Da studentima pruži potrebna znanja o aktuelnom stanju i trendovima na međunarodnom tržištu proizvoda od drveta.

Raspolaganje znanjima za uspešno kreiranje strategija za izvoz i plasman proizvoda  od drveta na inostrana tržišta, metoda njihove implementacije i praćenja efekata primene u praksi.

Teorijska nastava: Tekuća ekonomska kretanja i kretanja u sektoru građevinarstva u UNECE regionu i njihov uticaj na tržište drveta i proizvoda od drveta. Politika i regulativa od značaja za tržište drveta i proizvoda od drevta (carinske i vancarisnke barijere u međunarodnoj trgovini drvetom i proizvodima od drveta). Srtifikacija (pojam, značaj i tržište sertifikovanih proizvoda od drveta). Regionalne grupacije i njihovo mesto i značaj za međunarodno tržište i  trgovinu drvetom i proizvodima od drveta. Svetska trgovinska organizacija (STO). Ostale međunarodne organizacije – FAO, UNECE.

Međunarodno tržište drvne sirovine. Proizvodnja, potrošnja, spoljnotrgovinski promet i tokovi trgovine. Međunarodno tržište rezane građe i ploča na bazi drveta. Tržište engineered wood products (Glulam, LVL, OSB, PSL). Tržište i trgovina proizvodima od drveta sa dodatom vrednošću (nameštaj, građevinska stolarija, podovi od drveta, drvna galanterija,…).

Tržište sertifikovanih proizvoda od drveta. Tržište drvne biomase. Tržište energije na bazi drveta.

Tržište drveta i proizvoda od drveta u Srbiji i zemljama Jugoistočne Evrope i njihove pozicije u regionalnim i evropskim tokovima trgovine drvetom i proizvodima od drveta.
Studijski istraživački rad: Istraživanje međunarodnog tržišta za izabrane grupe proizvoda za potrebe izrade seminarskog rada.