+

Tržište drvne biomase

Šifra predmeta: STDIPOD044
Studijski program: Trgovina drvetom i proizvodima od drveta
Vrsta i nivo studija: Specijalističke akadmske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 6
Uslov: opšti uslovi

Upoznavanje studenata sa ulogom i značajem drvne biomase sa aspekta klimatskih promena, stanjem, trendovima na tržištu i tokovima trgovine.

Raspolaganje odgovarajućim znanjima i primena istih u praksi  u plasmanu drvnih biogoriva na domaće i izvozna tržišta.

Kurs sadrži poglavlja koja se odnose na: ponudu i tražnju ogrevnog drveta u svetu, po kontinentima i pojedinim zemljama kao i izvoz i uvoz ogrevnog drveta najznačajnijih zemalja u svetu i svih zemalja u Evropi; tržište drvne sečke, drvnih briketa, drvenog uglja i drvnih peleta u Evropi sa stanovišta njihove proizvodnje, potrošnje, izvoza, uvoza i cena; trendove u proizvodnji i potrošnji energije na bazi drvne biomase u Evropi do 2020.godine; osnovne karakteristike politike razvoja proizvodnje zelene energije (posebno energije od drvne biomase) u Evropskoj uniji i tokove trgovine drvne biomase u Evropi.

Proizvodnja i tržište goriva na bazi drvne biomase u Srbiji i zemljama u okruženju. Komparativna analiza korišćenja goriva na bazi drveta i ostalih vrsta goriva (ugalj, prirodni gas, mazit i drugi) u sistemima za daljinsko grejanje i u domaćinstvima u Srbiji.

Studijski istraživački rad: Sprovođenje istraživanja za potrebe izrade seminarskog rada na zadatu temu.