+

Тања Палија

Доцент
Телефон: +381 (11) 3053 826
Е-маил: tanja.palija@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: Лабораторија за финалну прераду дрвета
Консултације: понедељак и петак, 13‒14 часова

Рођена је 20. 10. 1982. године у Београду, где је завршила основну школу и XIII београдску гимназију. 2001. године уписује Одсек за прераду дрвета на Шумарском факултету, где је дипломирала 2007. године одбранивши дипломски рад на Катедри за финалну прераду дрвета. Докторску дисертацију под насловом „Утицај полиелектролита на интеракцију дрвета и водоразредивих премаза” одбранила је 2015. године на Шумарском факултету Универзитета у Београду и стекла титулу доктор биотехничких наука. На Шумарском факултету ради од јуна 2009, када је изабрана у звање асистента из уже научне области Финална прерада дрвета. У јануару 2016. године бира се у звање доцента, када поред вежби почиње да држи и предавања из области површинске обраде дрвета на свим нивоима студија.
Др Тања Палија је као један од аутора објавила 21 научни рад, од чега 2 рада у врхунским међународним часописима, 3 рада у часопису међународног значаја верификованог посебном одлуком, 8 радова у часописима националног значаја и 8 радова на међународним скуповима и конференцијама. Коаутор је једног поглавља у истакнутој монографији националног значаја и учествовала је у реализацији једног међународног пројекта. Поред научних радова др Тања Палија је објавила и 7 текстова у ревијално-стручним часописима и коаутор је приручника за полагање пријемног испита на одсеку за ТМП. Члан је комисије за стандарде ИСС: KS D136, намештај.

Ужа научна област

Финална прерада дрвета

Област истраживања

Технологије површинске обраде дрвета; интеракција дрвета и материјала за површинску обраду; модификација површинског слоја дрвета.

Одабрани научни радови

⦁ Palija T., Dobić J., Jaić M. (2013): A photochemical method for improvement of color stability at polymer–wood biointerfaces, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 108, Elsevier (152‒157).
http://www.sciencedirect.com.proxy.kobson.nb.rs:2048/science/article/pii/S0927776513001768
⦁ Radoman T, Džunuzović J, Trifković K., Palija T., Marinković A., Bugarski B., Džunuzović E. (2015): Effect of surface modified TiO2 nanoparticles on thermal, barrier and mechanical properties of long oil alkyd resin-based coatings, Express polymer letters 9(10), (916‒931), DOI: 10.3144/expresspolymlett.2015.83.
file:///C:/Users/Tanja/AppData/Local/Temp/EPL-0006156_article-1.pdf

⦁ Jaić M., Palija T., Đorđević M. (2014): The impact of surface preparation of wood on the adhesion of certain types of coatings, Zaštitamaterijala Vol LV (2), Inženjersko društvo za koroziju, Beograd (163‒170), UDC:667.634.
http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?query=ARTAK%26and%26The%2bimpact%2bof%2bsurface%2bpreparation%2bof%2bwood%2bon%2bthe%2badhesion%2bof%2bcertain%2btypes%2bof%2bcoatings&page=0&sort=1&stype=0&backurl=%2fSearchResults.aspx%3fquery%3dARTAK%2526and%2526The%252bimpact%252bof%252bsurface%252bpreparation%252bof%252bwood%252bon%252bthe%252badhesion%252bof%252bcertain%252btypes%252bof%252bcoatings%26page%3d0%26sort%3d1%26stype%3d0

⦁ Palija T., Jaić D., Jaić M. (2013): Uticajbajcovanjadrvetatrešnje (Prunusavium L.) naadhezijupremaza, Zaštitamaterijala Vol LIV (4), Inženjersko društvo za koroziju, Beograd (396-403), UDC:667.671.
http://idk.org.rs/wp-content/uploads/2013/12/13TANJA.pdf
http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0351-94651304396P

⦁ Jaić M., Palija T. (2012):Uticaj vrste drveta i sistema površinske obrade na adheziju premaza, Zaštita materijala Vol LIII (4), Inženjersko društvo za koroziju, Savez inženjera Srbije za zaštitu materijala, Beograd (299‒303),UDC:667.636.4.
http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?query=ISSID%26and%2610309&page=2&sort=8&stype=0&backurl=%2fissue.aspx%3fissue%3d10309

⦁ Jaić M., Palija T. (2015): High gloss finish: the impact of surface roughness on gloss, Zaštitamaterijala Vol LVI (4), Inženjersko društvo za koroziju, Beograd (457‒462), UDC: 620.191.5; doi:10.5937/ZasMat1504457J.
http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?query=ISSID%26and%2612736&page=9&sort=8&stype=0&backurl=%2Fissue.aspx%3Fissue%3D12736

⦁ Palija T., Rančić M., Pavlič M., Petrič M., Jaić M. (2015), Water-borne coatings: Reducing the impact of wood raising, Cost Action FP 1006 bringing new functions to wood through surface modification. Thessaloniki, Greece, 8‒9 April 2015, Faculty of sciences, School of physics : Aristotle University, (59‒61), UDC: 674.028.9(082).
http://cost-fp1006.fh-salzburg.ac.at/fileadmin/documents/Thessaloniki_Greece/Palija_-_Water-borne_coatings….pdf

⦁ Jaić M., Palija T. (2012):Uticaj vrste drveta i sistema površinske obrade na adheziju premaza, Zaštita materijala Vol LIII (4), Inženjersko društvo za koroziju, Savez inženjera Srbije za zaštitu materijala, Beograd (299‒303), UDC:667.636.4.
http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?query=ARTAU%26and%26Palija%2bTanja&page=4&sort=1&stype=0&backurl=%2fSearchResults.aspx%3fquery%3dARTAU%2526and%2526Palija%252bTanja%26page%3d0%26sort%3d1%26stype%3d0

⦁ Jaić M., Palija T. (2012): Uticaj završnog premaza na mehanička svojstva lakirane površine drveta, Glasnik Šumarskog fakulteta 106, Univerzitet u Beogradu – Šumarski fakultet, Beograd (87‒100), UDK: 674.07+667.613 630*829.17, DOI: 10.2298/GSF1206087J.
http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?query=ARTAU%26and%26Palija%2bTanja&page=5&sort=1&stype=0&backurl=%2fSearchResults.aspx%3fquery%3dARTAU%2526and%2526Palija%252bTanja%26page%3d0%26sort%3d1%26stype%3d0

⦁ Skakić D., Džinčić I., Nestorović B., Palija T. (2007): Uticajrazličitihelemenatavezenakvalitettrpezarijskihstolica, Glasnik Šumarskog fakulteta 97, Univerzitet u Beogradu – Šumarski fakultet, Beograd (235-247), UDK: 684.43, DOI: 10.2298/GSF0897235S.
http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?query=ARTAU%26and%26Palija%2bTanja&page=8&sort=1&stype=0&backurl=%2fSearchResults.aspx%3fquery%3dARTAU%2526and%2526Palija%252bTanja%26page%3d0%26sort%3d1%26stype%3d0