+

Весна Голубовић Ћургуз

Ванредни професор
Телефон: +381 (11) 3053 953
Е-маил: vesna.curguz@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 12
Консултације: понедељак и уторак, 11‒13 часова

Рођена је 8. 8. 1958. год. у Београду, где се након завршене основне школе и V београдске гимназије уписала на Шумарски факултет, Одсек за пејзажну архитектуру. Дипломирала 29. 4. 1982. године и стекла стручни назив дипломирани инжењер пејзажне архитектуре. Последипломске студије уписала на катедри Заштита шума и украсног биља на Шумарском факултету у Београду. Магистарску тезу одбранила је 25. 12. 1998. год. и стекла академски назив магистра шумарских наука. Докторску дисертацију одбранила 6. 5. 2008. год. на Пољопривредном факултету Универзитета у Београду и стекла научни степен доктора наука из области биотехнике. 14. 4. 2010. године стекла научно звање научни сарадник, одлуком Комисије за стицање научних звања у оквиру Министарства за науку и технолошки развој. Од 11. 11. 1986. год. до 10. 11. 2011. год. била је запослена у Одељењу за заштиту шума на Институту за шумарство у Београду. Од 17. 11. 2011. године, када је изабрана у звање доцента на Шумарском факултету, учествује у извођењу наставе и вежби. Акредитована је као наставник на сва три нивоа студија у области Заштите шума и украсних биљака (на Одсеку за пејзажну архитектуру и хортикултуру и на Одсеку за шумарство на основним академским студијама и на мастер академским студијама). Од 1. 10. 2012. члан је Наставно‑научног већа и учествује у раду многих комисија. Посебно је значајна активност у Комисији за обезбеђење и унапређење квалитета. Функцију продекана за наставу обавља од 24. 4. 2013. год, када је активно учествовала у акредитацији наставних програма на Шумарском факултету Универзитета у Београду. За функцију продекана за наставу изабрана је поново 17. 6. 2015. год. и овај мандат је започео 1. 10. 2015. год. У јуну 2013. године изабрана је за рецензента Акредитационих програма на основним и мастер академским студијама Шумарског факултета у Бањалуци.

Ужа научна област

Заштита шума и украсних биљака

Ангажовање у настави

Основне студије

Обавезни предмети

Изборни предмети

Мастер студије

Изборни предмети

Докторске студије

Одабрани научни радови

  • Golubović Ćurguz, V., Raičević, V., Tabaković –Tošić, M., Veselinović, M., Jovanović, Lj.(2010): Same physiological characteristics of the three ectomycorrhizal fungi from Suillus genus, Minerva biotecnologica ISSN 1120-4826, 22 (1), pp. 1‒7. http://www.minervamedica.it/en/journals/minerva-biotecnologica/article.php?cod=R04Y2010N01A0001
  • Golubović Ćurguz, V., Tabaković‑Tošić, M., Veselinović, M., Raicevic, V., Dražić, D., Jovanović, Lj., Kiković, D.(2010) ׃ The influence of the heavy metals on the growth of ectomycorrhizal fungi, Minerva biotecnologica ISSN 1120-4826, 22(1), pp.17‒22. http://www.minervamedica.it/en/journals/minerva-biotecnologica/article.php?cod=R04Y2010N01A0017
  • Tabaković-Tošić, M., Tošić, D., Rajković, S., Golubović Ćurguz, V., Rakonjac, Lj. (2011): Invasion species Coleophora laricella one of the main limiting factor of Larix decidua during the forest aforestation and recultivation, African Journal of Agricultural Research Vol.6(4), pp.866‒872. http://www.academicjournals.org/journal/AJAR/article-stat/38E6D0336662
  • Tabaković-Tošić, M., Koprivica, M., Tošić, D., Golubović-Ćurguz, V.(2011): Biological efficacy of the ecotoxically favourable insecticides and their mixture in the control of gypsy moth, African Journal of Biotechnology Vol. 10 (22), pp. 4656‒4664, ISSN 1684‒5315. http://www.ajol.info/index.php/ajb/article/view/94134
  • Golubović Ćurguz,V., Raičević, V., Veselinović, M., Tabakovic-Tošić, M., Vilotić, D. (2012) Influence of Heavy Metals on Seed Germination and Growth of Picea abies L. Karst, Pol. J. Environ. Stud. Vol. 21, No. 2 (2012), 353‒359 ISSN 1230-1485. http://www.pjoes.com/pdf/21.2/Pol.J.Environ.Stud.Vol.21.No.2.355-361.pdf
  • Tabakovic-Tosic, M., Georgiev G., Mirchev P., Tosic, D., Golubovic-Curguz V.(2013): Gypsy Moth in Central Serbia Over the Previous Fifty Years ACTA ZOOLOGICA BULGARICA 65 (2):165-171. http://www.acta-zoologica-bulgarica.eu/downloads/acta-zoologica-bulgarica/2013/65-2-165-171.pdf