+

Violeta Babić

Docent
Telefon: +381 (11) 3053 896
E-mail: violeta.babic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 128
Konsultacije: Šumarska ekoklimatologija: utorak, 10‒12 časova; četvrtak 12‒14 časova. Klima šumskih i urbanih područja Srbije: ponedeljak 10‒12 časova; četvrtak 12‒14 časova.

Dr Violeta Babić je rođena 1973. godine u Sremskoj Mitrovici. Osnovnu i srednju šumarsko-tehnološku školu završila je u Sremskoj Mitrovici. Na Odseku za šumarstvo Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, na predmetu Gajenje šuma, diplomirala je 1998. godine. Poslediplomske studije iz uže naučne oblasti Gajenja šuma na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu upisala je školske 1998/99. godine.

Kao stipendista Ministarstva za nauku, tehnologiju i razvoj Republike Srbije od 1998. do 2002. godine na Šumarskom fakultetu u Beogradu bila je angažovana kao saradnik talenat, poslediplomac, u okviru projekata „Unapređivanje i optimalno korišćenje potencijala i funkcija šuma i šumskih područja Srbije” (12M09) i „Proizvodnja drveta za zadovoljenje narastajućih potreba tržišta – visoke bukove šume” (BTN 6.1.1.7231 A), koji su realizovani na Šumarskom fakultetu u Beogradu. Od 1. novembra 2002. godine kao stipendista učestvuje u izvođenju vežbi na predmetu Šumarska ekoklimatologija.

Za asistenta-pripravnika na predmetu Šumarska ekoklimatologija, uža naučna oblast Gajenje šuma, izabrana je marta 2003, kada zasniva radni odnos na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. U zvanje asistenta izabrana je 2007. godine, a u zvanje docenta 2015. godine na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Magistarski rad je odbranila 2007. godine, a doktorsku disertaciju 2014. godine na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Samostalno izvodi nastavu na tri odseka: Odseku za šumarstvo, Odseku za pejzažnu arhitekturu i hortikulturu i Odseku za ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa.

U proteklom periodu po pozivu održala nastavu na osnovnim i master studijama Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.

U akreditacionom periodu (Bolonja 3), zajedno sa prof. M. Krstićem, inicirala je i realizovala uvođenje novog izbornog predmeta na osnovnim akademskim studijama: Klima šumskih i urbanih područja Srbije na studijskom programu Šumarstvo, a na master akademskim studijama predmet: Primenjena ekoklimatologija u gajenju šuma ‒ izborni, kao i izborni predmet na doktorskim studijama: Primenjena ekoklimatologija u gajenju šuma.

Član je Udruženja šumarskih inženjera i tehničara Republike Srbije i IUFRO organizacije.

Bila je član 24 komisije za odbranu diplomskih i završnih radova, 2 komisije za ocenu i odbranu master radova na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 1 komisije za ocenu doktorske disertacije na Univerzitetu u Beogradu Biološkom fakultetu i 1 komisije za izbor asistenta na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Trenutno se pod njenim mentorstvom realizuju 3 master rada, a član je komisija 8 master radova u izradi.

Učestvovala je u realizaciji 12 naučnoistraživačkih projekata. Od 2011. godine učestvuje u radu na projektu za Nivo II, NFC Nacionalni fokal centar za praćenje stanja ‒ vitalnosti šuma Republike Srbije „Procena i praćenje efekata ‒ uticaja vazdušnih zagađenja na šumske ekosisteme u republici Srbiji” – Uprava za šume.

Na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu bila je sekretar Katedre gajenja šuma. Trenutno je zamenik šefa Katedre gajenja šuma i potpredsednik IOSO Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Oblast istraživanja

Angažovanje u nastavi

Osnovne studije

 1. Šumarska ekoklimatologija – obavezni (na Odseku za šumarstvo i Odseku za ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa)
 2. Šumarska ekoklimatologija – izborni (Odsek za pejzažnu arhitekturu i hortikulturu)
 1. Klima šumskih i urbanih područja Srbije ‒ izborni

Master studije

 1. Primenjena ekoklimatologija u gajenju šuma ‒ izborni

Doktorske studije

 1. Primenjena ekoklimatologija u gajenju šuma ‒ izborni

Odabrani naučni radovi

 1. Babić V., Krstić M., Govedar Z., Todorić J., Vuković N., Milošević Z. (2015): Temperature and other microclimate conditions in the oak forests on Fruška Gora (Serbia), Thermal Science, Vinča Institute of Nuclear Sciences, Belgrade, Vol. 19, Suppl. 2, pp. 415-425.
 2. Babić V. (2014): Uticaj ekoloških faktora i sastojinskih karakteristika na prirodnu obnovu šuma hrasta kitnjaka kitnjaka (Quercus petraeae agg. Ehr.) na Fruškoj Gori, Doktorska disertacija u rukopisu, Univerzitet u Beogradu Šumarski fakultet, Beograd, (1-305).
 3. Babić V., Krstić M. (2014): Klimatske karakteristike pojasa kitnjakovih šuma na Fruškoj Gori, Šumarstvo br. 3-4, Udruženje šumarskih inženjera i tehničara Srbije i Univerzitet u Beogradu Šumarski fakultet, Beograd (49-62).
 4. Babić V., Krstić M. (2016): Istraživanje mikroklimarskih uslova u šumi hrasta kitnjaka na Fruškoj Gori, Šumarstvo br. 1-2, Udruženje šumarskih inženjera i tehničara Srbije i Univerzitet u Beogradu Šumarski fakultet, Beograd, (79-89).
 5. Babić V. (2010): Contribution to the study of light regime in sessile oak stands on Fruška Gora, International Scientific Conference: Forest ecosystems and climate changes, Proceedings, Institute of Forestry, March 9-10th, Belgrade Serbia, (35-41).
 6. Galić Z., Orlović S., Vasić V., Galović V., Klašnja B., Stojanović D., Babić V. (2011): Phytocoenological characteristics in poplar plantations in the protected region of the central Danube basin, Archives Biological Sciences, Serbian Biological Society, Belgrade, Vol. 63, No. 3, ( 811-817).
 7. Babić V. (2008): Klimatske karakteristike Sremskog šumskog područja, Šumarstvo br. 4, Udruženje šumarskih inženjera i tehničara Srbije i Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd (99-107).
 8. Babić V. (2015): Klimatske karakteristike Fruške Gore, Šumarstvo br. 4, Udruženje šumarskih inženjera i tehničara Srbije i Univerzitet u Beogradu Šumarski fakultet, Beograd (25-37).
 9. Babić V., Galić Z., Rakonjac Lj., Stajić S. (2011): Microclimate conditions in the stands of sessile oak on acid brown and lessive acid brown soils in Fruska Gora, International Scientific Conference: First Serbian Forestry Congress – Future with forest, Congress Proceedings, University of Belgrade Faculty of Forestry, November 11-13th, Belgrade, Serbia, (135-141).
 10. Babić, V. Milovanović D. (2003): Klimatske karakteristike u planinskoj šumi bukve na Brezovici, Šumarstvo, br. 1-2, Beograd, (125-133).