+

Violeta Babić

Vanredni profesor
Telefon: +381 (11) 3053 896
E-mail: violeta.babic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 128
Konsultacije: ponedeljak 10‒12 časova; četvrtak 12‒14 časova

Dr Violeta Babić je rođena 1973. godine u Sremskoj Mitrovici. Osnovnu i srednju šumarsko-tehnološku školu završila je u Sremskoj Mitrovici. Diplomirala 1998. godine na

Šumarskom fakultetu u Beogradu, gde je i magistrirala. U toku poslediplomskih studija bila stipendista-talenat Ministarstva za nauku, tehnologiju i razvoj Republike Srbije.

Doktorsku disertaciju odbranila 2014. godine na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na kome radi od 2003. godine. Za vanrednog profesora izabrana je 2019. godine.

Mentor je 7 master radova, 1 doktorske disertacije,1 završnog rada, član 15 Komisija za odbranu master radova, 3 Komisije za ocenu naučne zasnovanosti teme doktorskih disertacija, 30 Komisija za odbranu završnih i diplomskih radova. Učestvovala u realizaciji 12 projekata Ministarstva nauke i zaštite životne sredine i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije. Od 2011. godine učestvuje u radu na projektu za Nivo II, NFC Nacionalni fokal centar za praćenje stanja ‒ vitalnosti šuma Republike Srbije „Procena i praćenje efekata ‒ uticaja vazdušnih zagađenja na šumske ekosisteme u republici Srbiji”.

Bila je sekretar Katedre gajenja šuma i predstavnik Šumarskog fakulteta u stručno-operativnom timu Sekreterijata za zaštitu životne stedine Grada Beograda sa zadatkom preduzimanja preventivnih mera zaštite od visokih temperatura. Šef je Katedre gajenja šuma, potpredsednik IO SO Šumarskog fakulteta, rukovodilac „Centra za monitoring klimatskih promena u šumskim ekosistemima“, član Izbornog i Nastavno-naučnog veća Šumarskog fakulteta. Član udruženja šumarskih inženjera i tehničara Srbije i član IUFRO organizacije-Division 1. Od 2017. god. član je redakcionog odbora časopisa Šumarstvo. Do sada je objavila preko 80 bibliografskih jedinica. Udata je, majka dvoje dece.

Uža naučna oblast

Gajenje šuma

Oblast istraživanja

Šumarska ekoklimatologija;
klima šumskih i urbanih područja Srbije;
primenjena ekoklimatologija u gajenju šuma;
klimatsko vegetacijske karakteristike određenog područja;
klimatske promene i šumski ekosistemi;
ekologija gajenja šuma; šumski požari;
dendroklimatologija

Angažovanje u nastavi

Osnovne studije

 1. Šumarska ekoklimatologija – obavezni (na Odseku za šumarstvo i Odseku za ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa)
 2. Terenska nastava I
 3. Šumarska ekoklimatologija – izborni (Odsek za pejzažnu arhitekturu i hortikulturu)
 4. Klima šumskih i urbanih područja Srbije ‒ izborni

Master studije

 1. Primenjena ekoklimatologija u gajenju šuma ‒ izborni

Doktorske studije

 1. Primenjena ekoklimatologija u gajenju šuma ‒ izborni

Odabrani naučni radovi

 1. Babić V., Krstić M., Govedar Z., Todorić J., Vuković N., Milošević Z. (2015): Temperature and other microclimate conditions in the oak forests on Fruška Gora (Serbia), Thermal Science, Vinča Institute of Nuclear Sciences, Belgrade, Vol. 19, Suppl. 2, pp. 415-425.
 2. Krstić M., Babić V., Kanjevac B. (2019): Climate characteristics of a hilly-mountainous area in Eastern Serbia, Fresenius Environmental Bulletin, Freising, Germanu, Volume 28, No. 7/19, pp. 5061-5069, ISSN 1018-4619;
 3. Babić V., Krstić M. (2014): Klimatske karakteristike pojasa kitnjakovih šuma na Fruškoj Gori, Šumarstvo br. 3-4, Udruženje šumarskih inženjera i tehničara Srbije i Univerzitet u Beogradu Šumarski fakultet, Beograd (49-62).
 4. Vuković A., Vujadinović M., Rendulić S., Đurđević V., Ruml M., Babić V., Popović D. (2018): Global warming impact on climate change in Serbia for the period 1961-2100., Thermal Science, Vinča Institute of Nuclear Sciences, Belgrade, Vol. 22, No 6A, pp. 2267-2280, doi.org/10.2298/TSCI180411168V
 5. Babić V., Krstić M. (2016): Istraživanje mikroklimarskih uslova u šumi hrasta kitnjaka na Fruškoj Gori, Šumarstvo br. 1-2, Udruženje šumarskih inženjera i tehničara Srbije i Univerzitet u Beogradu Šumarski fakultet, Beograd, (79-89).
 6. Babić V. (2010): Contribution to the study of light regime in sessile oak stands on Fruška Gora, International Scientific Conference: Forest ecosystems and climate changes, Proceedings, Institute of Forestry, March 9-10th, Belgrade Serbia, (35-41).
 7. Babić V. (2008): Klimatske karakteristike Sremskog šumskog područja, Šumarstvo br. 4, Udruženje šumarskih inženjera i tehničara Srbije i Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd (99-107).
 8. Babić V. (2015): Klimatske karakteristike Fruške Gore, Šumarstvo br. 4, Udruženje šumarskih inženjera i tehničara Srbije i Univerzitet u Beogradu Šumarski fakultet, Beograd (25-37).
 9. Babić V., Galić Z., Rakonjac Lj., Stajić S. (2011): Microclimate conditions in the stands of sessile oak on acid brown and lessive acid brown soils in Fruska Gora, International Scientific Conference: First Serbian Forestry Congress – Future with forest, Congress Proceedings, University of Belgrade Faculty of Forestry, November 11-13th, Belgrade, Serbia, (135-141).
 10. Babić, V. Milovanović D. (2003): Klimatske karakteristike u planinskoj šumi bukve na Brezovici, Šumarstvo, br. 1-2, Beograd, (125-133).