+

Zaključci Dekanskog kolegijuma od dana 16.03.2020. godine, po uvođenju vanrednog stanja

16/03/20

UNIVERZITET U BEOGRADU-ŠUMARSKI FAKULTET
SVIM ZAPOSLENIMA

Predmet: Zaključci Dekanskog kolegijuma od dana 16.03.2020.
godine, po uvođenju vanrednog stanja

Dana 16.03.2020 godine u 11 časova zasedao je Dekanski kolegijum Šumarskog fakulteta, povodom organizacije rada Fakulteta, nakon uvođenja vanrednog stanja 15.03.2020. godine i doneo sledeće Zaključke:

1.Nalaže se zaposlenima u nastavi da rade od kuće i ne dolaze na posao, bez preke potrebe. Svaki dolazak nastavnog osoblja mora se evidentirati kod Čuvarske službe, o čemu će biti obaeštena Uprava fakulteta
2.Nalaže se nastavnicima i saradnicima da organizuju nastavni proces na daljinu, svako za svoj predmet, po modelu koji smatra najprikladnijim (dostava prezentacija sudentima, komunikacija putem mejla, SKAJP, ZUM…);
3. Odlaže se aprilski ispitni rok;
4. Odlažu se odbrane završnih i master radova kao i odbrane doktorskih disertacija;
5. Preporučuje se održavanje sednica katedara, veća odseka i drugih sastanaka elekronskim putem;
6. Nalaže se rukovodiocima stručnih službi da organizuju minimum procesa rada;
7. Obustavlja se izdavanje putnih naloga za službena putovanja nastavnika i saradnika;
8. Odlažu se sve predviđene, grupne aktivnosti na nivou Fakulteta;
9. Nalaže se upravniku CNNO da organizuje proces rada u cilju očuvanja tehnoloških celina i finansijske stabilnosti u skladu sa preporukama Vlade;
10. Obaveza je svih zaposlenih da budu dostupni putem telefona ili imejla, da bi se ostvarila efikasnija komunikacija.
11. Zabranjuje se dolazak gostiju odnosno posetilaca stanarima stanova na mansardi fakulteta
Dekanski kolegijum će zasedati redovno i dostavljati Vam informacije o načinu rada u skladu sa preporukama Univerziteta u Beogradu, nadležnog Ministarstva i Vlade Republike Srbije.

U Beogradu dana 16.03.2020. godine.

DEKANSKI KOLEGIJUM
ŠUMARSKOG FAKULTETA