+

Уводна реч декана

Шумарски факултет Универзитета у Београду је образовна и научно- истраживачка институција, са традицијом дугом 95 година. Актуелна позиција Шумарског факултета у образовном и истраживачком простору Републике Србије и региона, сарадња са државним институцијама и значај за привредне активности, указују на потребу интензивирања активности на неколико стратешких праваца.
Шумарски факултет је током претходних деценија рада, развоја и еволутивних промена достигао садашњу организациону форму, чија је доминантна карактеристика постојање четири сегмента: Одсека за шумарство; Одсека за ТМП (технологија, менаџмент и дизајн намештаја и производа од дрвета); Одсека за пејзажну архитектуру и хортикултуру; Одсека за еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса. Поменута четири Одсека кроз процес образовања производе различите инжењерске профиле, који покривају широко поље делатности унутар привредних и институционалних структура Републике Србије.

Један од приоритета је наставак рада на реформи наставног процеса, на свим нивоима студија, у циљу постизања што бољих резултата, који треба да буду видљиви кроз бољу пролазност студената и смањење дужине студирања, уз већи обим усвојених знања и вештина, потребних за стручне активности или укључивање у научно-истраживачку делатност. Један од приоритетних задатака јесте даље кадровско јачање, примарно кроз ангажман млађих, референтних сарадника, и успостављање квалитетне научно-истраживачке инфраструктуре, са вишим степеном сарадње са престижним институтима и факултетима у земљи и иностранству. Исказује се и посвећеност процесу перманентне обуке кадрова, кроз концепт тзв. „целоживотног учења“, што је компатибилно са потребом сталног праћења промена у примењеним технологијама, производним процесима, и прилагођавању у измењеним социјалним условима.

Тренутно, основ за научно-истраживачки рад су пројекти које финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја, на којима је ангажовано око 95% наставника и сарадника. Основне теме истраживања су области које су и на нивоу ЕУ детерминисане као приоритети за период од 2014. до 2020. године, а које ће бити основ за укључивање у међународне пројекте, пре свега, кроз програм „HORIZON 2020“. Погодне истраживачке теме су садржане и у програмима које спроводе IUFRO, GEF, UNEP, UNDP и FAO.

Студенти и наставници су повезан, интегрални део процеса одвијања наставе на Факултету, при чему је суштински циљ и исходиште рада стварање инжењерског  и научно-истраживачког подмлатка у области шумарства на простору Републике Србије. Студенти су укључени у све активности које су им Законом о високом образовању и Статутом Факултета загарантоване, а односе се на процес рада и одлучивања у доменима квалитета наставе, осавремењавања акредитованих студијских програма, као и побољшања ефикасности студирања. Студенти се укључују у различите истраживачке активности, пројекте и програме, у складу са интересовањем и потенцијалима, ради упознавања са стручном проблематиком, подстицања креативности и иновативности. Један од приоритета у раду са студентима јесте промовисање спортских активности у циљу достизања вишег нивоа психо-физичке кондиције, при чему се користе сви расположиви капацитети Факултета (спортски терени), или Факултет финансијски подржава најам спортских капацитета за потребе студената. Такође, Факултет подржава традиционалне спортске манифестације на којима учествују студенти Шумарског факултета (Шумаријада, Агрономијада). Студенти су укључени и у такмичења на међународном нивоу где постижу запажене резултате (међународни и домаћи пројекти, сајмови намештаја-дизајн, међународни конкурси).

Почевши од 2009. године, Факултет је пуноправни члан асоцијације европских Шумарских факултета, што је добра основа за размену информација, искустава, као и иницијацију заједничких пројеката. Билатерални уговори са више од двадесет факултета из иностранства добра су основа за даљи развој сарадње у свим облицима активности факултета. Факултет је, почевши од 2004. године, прихватио активно учешће у реализацији Мастер студија на пројекту FOPER, где су до сада дипломирале две генерације студената, према програму који је акредитован на међународном нивоу, као и од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Факултет је као равноправан члан Универзитета у Београду укључен у различите врсте пројеката као што су TEMPUS, COST, EU­REKA, ERASMUS и сл. Поред тога, Шумарски факултет Универзитета у Београду препознат је као једна од кључних институција Источне Европе у спровођењу Конвенције Уједињених Нација о борби против дезертификације (UNCCD), као и спровођењу програмских циљева „Balkan Forests Forum“ (установљен фебруара 2015. године у Софији, Бугарска), што отвара могућност аплицирања и реализације високобуџетних пројеката које финансирају фондови ЕУ и УН.

Шумарски факултет Универзитета у Београду управља са две значајне просторне целине, Наставном Базом Гоч и Наставном Базом Дебели Луг, као и Арборетумом на окућници Факултета. Основна намена Наставних База огледа се у реализацији теренске/практичне наставе, као и научно- истраживачких активности у области шумарства. Наставна База Гоч, због својих природних потенцијала, изграђене инфраструктуре и стручног особља, има све претпоставке да постане национални тренинг центар у области шумарства. У току је завршно опремање објекта за смештај студената и наставника (65 лежајева, са конференцијском салом, кухињом, трпезаријом), што представља финализацију радова који су започели 18.03.2013., на основу донације ЕУ, вредности 1.000.000 евра. Такође, започети су радови на реализацији донације ЕУ, вредности око 150.000 евра (постројење за сушење и парење дрвета, капацитета 40+5 m3, са новом котларницом). Шумски екосистем Гоча позитивно је вреднован у поступку проглашења за заштићено природно добро, а Шумарски факултет је именован за овлашћеног стараоца. Коришћење Наставне Базе Дебели Луг у пуном обиму, поред постојећих капацитета, захтева завршетак започетих инвестиција (крајем прошлог века), што ће бити решено у сарадњи са Универзитетом и ресорним Министарствима, уз аплицирање за средства из предприступних фондова ЕУ. Арборетум Шумарског факултета је 2011. године проглашен за заштићено природно добро (споменик природе), после чега је део средстава за функционално коришћење обезбедио Град Београд.

Обележавајући 95 година рада и постојања, колектив Шумарског факултета је спреман да кроз квалитетан рад, заједнички напор, солидарност и упорност, достојанствено и поносно дочека предстојећу 100 годишњицу.

у Београду,
05. децембра 2015. године