+

Конкурса за доделу „Награде Веселина Лучића“ за најбоље књижевно остварење наставника и сарадника универзитета у београду за 2017. gодину

04/04/17

ЗАДУЖБИНА ВЕСЕЛИНА ЛУЧИЋА                              Београд, 21.02.2017. године 

Б е о г р а д, Студентски трг 1                                           03 Број: 612-915/1-17

На основу члана 6. Статута Задужбине Веселина Лучића, број: 06-291/14-12 од 23.01.2012.године, Одбор Задужбине Веселина Лучића, на седници одржаној  21. фебруара 2017. године, доноси
О Д Л У К У

О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ
 „НАГРАДЕ ВЕСЕЛИНА ЛУЧИЋА“ ЗА НАЈБОЉЕ КЊИЖЕВНО ОСТВАРЕЊЕ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
за 2017. годину

I

Расписује се Конкурс за доделу “Награде Веселина Лучића” за 2017. годину, за најбоље књижевно остварење наставника и сарадника на Универзитету у Београду објављено у 2016. години.

II

 Награда, у нето износу од 300.000,00 динара, доделиће се из средстава Задужбине Веселина Лучића.

III

Да би књижевно дело ушло у избор за награду, мора задовољити следеће критеријуме:
–    дело мора бити oстварење  једног аутора,
–    дело мора бити објављено као засебна монoграфија у најмање 300 примерака, са ЦИП записом и ISNB бројем,
–    дело треба да има 3 табака, тј 48 страна,
–    дело мора бити објављено први пут у 2016. години,
–    у избор могу ући само уметничка, остварења: роман, збирка приповедака, збирка песама, драма, есеј, путопис,  мемоари.

IV
  

Рок за подношење пријава је од 23. фебруара 2017. године до 20. априла 2017. 6године.

Пријаве се подносе на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг 1, са назнаком „За Конкурс Задужбине Веселина Лучића за најбоље књижевно остварење наставника и сарадника на Универзитету у Београду“.

Уз пријаву поднети 6 примерака књижевног остварења, потврду о радном односу на Универзитету у Београду и кратку биографију.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

IV
    

Избор најбољег књижевног остварења обавља жири, којег именује Одбор Задужбине, и предлог одлуке о додели награде доставља Одбору Задужбине.

На основу предлога жирија Одбор Задужбине доноси коначну одлуку о додели награде.

Конкурс објавити у дневном листу „Политика“.

 

                                                                                     ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА
                                                                                               ЗАДУЖБИНЕ

                                                                                  Проф. др Софија Стефановић