+

Конкурс за доделу стипендија фондације КОСТЕ МИГРИЋА за школску 2020/2021 годину

05/11/20

Београд, 4. новембар 2020. године 03-16 број: 67-3795/1-20
МП

На основу члана 6 Статута Фондација Косте Мигрића, број: 06-301/5-12 од  24. јануара 2012. године, Одбор Фондације Косте Мигрића, на седници одржаној 4. новембра 2020. године, донео је следећу:

О Д Л У К У

О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА
ФОНДАЦИЈЕ КОСТЕ МИГРИЋА
ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021 ГОДИНУ

Члан 1.

Расписује се Конкурс за доделу 6 (шест) стипендија најбољим студентима Универзитета у Београду, за школску 2020/2021 годину.
На Конкурс се могу пријавити студенти уписани први пут у текућој школској години на основне студије Универзитета у Београду, чије се школовање у школској  2020/2021 години финансира из буџета Републике Србије и који нису губили ниједну годину током студија, уз максималну ефикасност током студирања.
На конкурс се могу пријавити студенти од друге године основних студија.

Члан 2.

Критеријуми за утврђивање редоследа су:
1) висина просечне оцене свих положених испита из претходних година студија: најмање 8,50 (од 8,5 до 10 бодова)
2) ефикасност студирања, која се мери бројем укупно остварених ЕСПБ бодова током студирања.
Број бодова за рангирање студената утврдиће се према следећој формули:
Б = О + Бос / Бук, где је: О – просечна оцена свих положених испита током студирања, Бос – број остварених ЕСПБ бодова током студирања и Бук – укупан број ЕСПБ бодова на студијском програму.

Члан 3.

Студенти који су корисници других стипендија, немају право на стипендију Фондације Косте Мигрића.

Члан 4.

Стипендија се додељује за временски период од десет месеци у месечном нето износу од 10.000,00 динара.

Члан 5.

Потребна документација:
1. Пријава (Образац преузети у формату PDF са интернет странице Универзитета у Београду www.bg.ac.rs – Конкурси Универзитета),
2. Уверење факултета о упису школске 2020/2021 године у статусу студента који се финансира из буџета Републике Србије,
3. Уверење факултета о положеним испитима и просечној оцени свих положених испита из претходних година студија,
4. Штампани подаци са електронске личне карте или фотокопију важеће личне карте.

Члан 6.

Рок за подношење пријава је од 9. новембра до 9. децембра 2020. године.
Пријаве се подносе на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг бр. 1 са назнаком – За Конкурс Фондације Косте Мигрића.

Члан 7.

Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити у Сектору за
инвестиције и управљање имовином Универзитета и универзитетских задужбина и
фондација, на телефон: (011) 3207-426 и на e-mail: popovm1@rect.bg.ac.rs.

Члан 8.

Избор кандидата за доделу стипендија врши Одбор Фондације, о чему
објављује одлуку на интернет страници Универзитета у Београду www.bg.ac.rs у делу „Стипендије и конкурси“.
Уколико два или више кандидата, који су рангирани на последњем месту, имају исти број бодова за рангирање, предност ће имати онај кандидат који има остварен већи број ЕСПБ бодова. У случају да кандидати имају исти и број ЕСПБ бодова, равноправно ће делити стипендију.
Одбор може донети одлуку о додели већег броја стипендија уколико у моменту доношења одлуке за то постоје обезбеђена средства.

Члан 9.

На одлуку о додели стипендије студент има право приговора Одбору Фондације у року од 8 дана од дана објављивања одлуке.

ПРЕДСЕДНИК
ОДБОРА ФОНДАЦИЈЕ
проф. др Милан Мартић