+

Specijalističke studije

Studenti koji imaju afinitet i želju da se profesionalno bave poslovima unutrašnjeg i spoljnotrgovinskog prometa nameštaja i proizvoda od drveta imaju mogućnost upisa i pohađanja specijalističkih akademskih studija iz oblasti Trgovine drvetom i proizvodima od drveta. Studije se mogu upisati nakon završetka master studija.
Studije su zasnovane na principu multidisciplinarnosti, kao jednom od osnovnih zahteva savremenih kompanija u oblasti proizvodnje nameštaja i proizvoda od drveta.
U toku trajanja studija (1 godina) studenti polažu 6 ispita, obavljaju stručnu praksu u Italiji, a potom rade i brane specijalistički rad.Stručna praksa podrazumeva studijska putovanja i posete kompanijama za proizvodnju i trgovinu nameštajem i proizvodima od drveta u Italiji.
Odbranom specijalističkog rada kandidati stiču akademski naziv: Specijalista inženjer šumarstva za oblast trgovina drvetom i proizvodima

KURIKULUM STUDIJSKOG PROGRAMA SPECIJALISTIČKIH AKADEMSKIH STUDIJA

Naziv predmeta Časovi aktivne nastave    ESPB
I godina  Predavanja Vežbe Studijski istraživački rad
I semestar   
Međunarodno tržište proizvoda od drveta 4 4 2 8
Međunarodno poslovno pravo 3 4 2 8
Međunarodni marketing proizvoda od drveta 3 4 2 8
Ukupan fond časova i ESPB bodova u semestru   10 12 6 24
II semestar
Izborni predmet 1 3 3 2 6
Izborni predmet 2 3 3 2 6
Izborni predmet 3 3 3 2 6
Studijska praksa 8
Završni rad 10
Ukupan fond časova i ESPB bodova u semestru  9 9 6 36
UKUPNO NA GODINI STUDIJA 19 21 21 60

 

STUDIJSKI PROGRAM SPECIJALISTIČKIH AKADEMSKIH STUDIJA IZ TRGOVINE DRVETOM
I PROIZVODIMA OD DRVETA (60 ESPB) Student bira tri sa liste od pet ponuđenih predmeta.
Lista izbornih predmeta

Naziv predmeta:

  • Poslovna etika
  • Strateški i inovacioni menadžment u preradi drveta
  • Međunarodne poslovne finansije
  • Tržište drvne biomase
  • Engleski jezik u poslovnoj komunikaciji