+

Специјалистичке академске студије

Студијски програм Трговина дрветом и производима од дрвета

Специјалистичке студије трају годину дана, односно два семестра и имају 60 ЕСПБ. У овиру студијског програма студенти слушају 6 једносеместралних предмета од којих су 3 изборна која се бирају од 5 понуђених премета. Настава се изводи по блоковима. Један блок садржи 5 дана наставе.

Након обављених предавања, кандидати имају једнонедељну стручну праксу у Италији ради упознавања са радом најзначајнијих компанија из области производње, извоза и увоза намештаја и производа од дрвета.
Циљ извођења програма Специјалистичких академских студија из трговине дрветом и прозводима од дрвета је оспособљавање кадрова за компетентно и професионално бављење пословима унутрашњег и спољнотрговинског промета дрветом и производима од дрвета, истраживањем тржишта и креирањем и имплементацијом стратегија за извоз дрвних производа.
Студијски програм се реализује у сарадњи са Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali,Università di Padova
После завршетка академских специјалистичких студија, кандидати стичу стручни назив специјалиста шумарства за трговину дрветом и прозводима од дрвета.

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ:

Р.бр. Шифра предмета Назив предмета Семестар Часови активне наставе ЕСПБ
Предавања Вежбе СИР

1

СТДИПОД01

Међународно тржиште производа од дрвета

I

4

4

2

8

2

СТДИПОД02

Међународно пословно право

I

3

3

2

8

3

СТДИПОД03

Међународни маркетинг производа од дрвета

I

3

3

2

8

Укупно часова активне наставе у I семестру

10

10

6

24

Изборни блок 1(бирају се 3 предмета)

4

СТДИПОД04 Изборни предмет 1

II

3

3

2

6

5

СТДИПОД04 Изборни предмет 2

II

3

3

2

6

6

СТДИОД04

Изборни предмет 3

II

3

3

2

6

Укупно часова активне наставе у II семестру

9

9

6

18

Укупно на години студија

19

19

12

 
Студијска пракса II  

8

Специјалистички рад II  

10

     

60

Листа изборних предмета:

Студент бира три са листе од пет понуђених предмета.

Ред.бр. Шифрапредмета Назив предмета Семестар ЕСПБ
1

СТДИПОД041

Пословнаетика

II

6

2

СТДИПОД042

Стратешки и иновациони менаџмент у преради дрвета

II

6

3

СТДИПОД043

Међународне пословне финансије

II

6

4

СТДИПОД044

Тржиште дрвне биомасе

II

6

5

СТДИПОД045

Енглески језик у пословној комуникацији

II

6