+

Оплемењивање на изабрана својства

Шифра предмета: ДМ1.1111Б
Студијски програм: Шумарство - Подмодул 1.1.Семенарство, расадничарство и пошумљавање
Врста и ниво студија: Докторске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов:

Да студентима укаже на неопходност усмереног моделовања економски најзначајнијих врста дрвећа и жбуња, као и да их научи поступцима и методама реконструкције постојећих и стварање њихових нових културних облика. Својства на која вршимо оплемењивање шумског дрвећа и жбуња (правост дебла, пунодрвност дебла, отпорност према мразу, отпорност према суши, отпорност према биљним болестима и штеточинама, преживљавање садница итд.) директно утичу на унапређење производње дрвета. Такође, све ово има великог значаја при оснивању шумских култура, интезивних засада и шумских плантажа.

Стицање неопходних знања из области реконструкције постојећих и стварања нових културних биљака.

  1. Избор полазног материјала: Упознавање групне и индивидуалне варијабилности дрвећа и жбуња, Одабирање (индивидуална и масовна селекција);
  2. Генетичка реконструкција врста шумског дрвећа и жбуња: Семенске састојине, Семенске плантаже, Производња генетски квалитетног семенског материјала;
  3. Оплемењивање на изабрана својства: Оплемењивање на правост и пунодрвност дебла, Оплемењивање на отпорност према мразу и суши, Оплемењивање на отпорност према биљним болестима и штеточинама, Оплемењивање у циљу веће отпорности на неповољне агенсе абиотичке средине, Оплемењивање на шреживљавање садница;
  4. Стварање сорти-култивара шумског дрвећа и жбуња: Избор родитељских парова, Хибридизација, Производња хибридног семена у специјализованим семенским плантажама;
  5. Оцена вредности нових оплемењених облика дрвећа и жбуња: Планирање компаративних испитивања; Организација и технологија подизања огледа; Техника гајења огледа; Аналза огледа; Статистичке методе обраде добијених података; Анализа и тумачење добијених статистичких параметара.