+

Реологија дрвета

Шифра предмета: ДМ25112Б
Студијски програм: Технологије, менџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета - Подмодул 2.5. Примарна прерада дрвета
Врста и ниво студија: Докторске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов: Нема

Оспособити будуће докторе наука да уђу у поље истраживања реологије дрвета као и упознати их са најновијим научним достигнућима из ове области.

Оспособљавање студената докторских студија да после одслушаног курса и провере знања могу даље да се баве научним изучавањем механичких и реолошких својстава дрвета као и да стечена знања могу применити у пракси.

Механичка својства дрвета. Утицај времена на механичка својства дрвета. Течење материјала. Општа тероија течења. Деформације дрвета при деловању краткотрајних оптерећења. Деформације дрвета при деловању дуготрајних оптерећења. Математичка представа реолошких збивања. Машине за испитивање течења. Мерење деформација под дејством стичког и динамичког оптерећења. Релаксација напона.Трајање напона. Замор. Течење под сталним напоном. Течење под променљивим напоном. Компарација течења под сталним и променљивим напоном. Компарација дилатација код сталних и проемљивих напона. Утицај услова средине на реолошка својства дрвета. Утицај температуре. Директан утицај температуре. Утицај променљиве температуре. Утицај влажности. Директан утицај влажности. Утицај променљиве влажности. Механо-сорпциони ефекат код дрвета.