+

Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa (2021)

STUDIJSKI PROGRAM MASTER AKADEMSKIH STUDIJA EKOLOŠKI INŽENJERING U ZAŠTITI ZEMLJIŠNIH I VODNIH RESURSA (60 ESPB)
akreditovan 2021. godine i počinje sa izvođenjem od školske 2021./2022. godine. Uverenje o akreditaciji.

M1 – Zaštita vodnih resursa brdsko-planinskih područja

Red.br. Šifra predmeta Naziv predmeta Semestar 
Broj časova ESPB
PRVA GODINA (PRVI SEMESTAR)
M1 – ZAŠTITA VODNIH RESURSA BRDSKO-PLANINSKIH PODRUČJA
1 19.EI2201 Degradacija zemljišta i voda i globalne promene I 3+2 5
2 19.EI2101 Zaštita vodnih resursa od nanosa I 3+2 5
3 19.EI2102 Površinski vodni resursi I 3+2 6
4 19.EI2103 Šumska hidrologija I 2+3 5
5 19.EI2303 Upravljanje projektima za zaštitu zemljišnih i vodnih resursa I 2+3 5
    Izborni predmeti na modulu:      
6 19.EI2111 Analiza rizika od degradacije prirodnih resursa I 2+2 8
7 19.EI2112 Reonizacija zona rizika od prirodnih nepogoda I 2+2 8
8 19.EI2113 Morfološke promene regulisanog rečnog korita i vodni ekosistemi I 2+2 8
9 19.EI2114 Zaštita i ekološko korišćenje voda freatske izdani I 2+2 8
10 19.EI2115 Monitoring kvaliteta površinskih voda I 2+2 8
Ukupno časova aktivne nastave 29  
Ukupno ESPB 34

M2 – Degradacija i zaštita resursa zemljišta

Red.br. Šif. pred. Naziv predmeta Semestar Broj časova ESPB
PRVA GODINA (PRVI SEMESTAR)
M2 – DEGRADACIJA I ZAŠTITA RESURSA ZEMLJIŠTA
11 19.EI2201 Degradacija zemljišta i voda i globalne promene I 3+2 5
12 19.EI2301 Politika i upravljanje održivim razvojem zemljišnog prostora I 3+2 5
13 19.EI2202 Modeli degradacije zemljišta I 3+2 6
14 19.EI2103 Šumska hidrologija I 2+3 5
15 19.EI2203 Sistemi agrošumarstva I 2+3 5
    Izborni predmeti na modulu:      
16 19.EI2211 Ekološki efekti šumskih meliorativnih radova I 2+2 8
17 19.EI2212 Sanacija klizišta I 2+2 8
18 19.EI2213 Hemija zemljišta i životna sredina I 2+2 8
19 19.EI2214 Stabilizacija terena I 2+2 8
Ukupno časova aktivne nastave 29  
Ukupno ESPB 34

M3 – Upravljanje održivim razvojem degradiranih područja

Red.br. Šif. pred. Naziv predmeta Semestar Broj časova ESPB
PRVA GODINA (PRVI SEMESTAR)
M3 – UPRAVLJANJE ODRŽIVIM RAZVOJEM DEGRADIRANIH PODRUČJA
20 19.EI2201 Degradacija zemljišta i voda i globalne promene I 3+2 5
21 19.EI2301 Politika i upravljanje održivim razvojem zemljišnog prostora I 3+2 5
22 19.EI2302 Vrednovanje prirodnog kapitala I 3+2 6
23 19.EI2303 Upravljanje projektima za zaštitu zemljišnih i vodnih resursa I 2+3 5
24 19.EI2304 Uticaj socio-demografskog razvoja na prirodne resurse I 2+3 5
    Izborni predmeti na modulu:      
25 19.EI2311 Sistemi za podršku odlučivanju u upravljanju zemljišnim i vodnim resursima I 2+2 8
26 19.EI2312 Upravljanje kvalitetom u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa I 2+2 8
Ukupno časova aktivne nastave 29  
Ukupno ESPB 34

II SEMESTAR ZA SVE MODULE

Red.br. Šif. pred. Naziv predmeta Semestar Broj časova ESPB
DRUGI SEMESTAR (ZAVRŠNA GODINA)
27 19.EI2201 Studijski istraživački rad II 18 5
28 19.EI2301 Stručna praksa II   5
29 19.EI2302 Izrada master rada II 2 6
30 19.EI2303 Master rad II   5
Ukupno časova aktivne nastave 20  
Ukupno ESPB 26
UKUPNO ESPB NA MASTER PROGRAMU
60