+

Технологије дрвета (2021)

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ТЕХНОЛОГИЈЕ ДРВЕТА (60 ЕСПБ)
акредитован 2021. године и почињe са извођењем од школске 2021./2022. године. Уверење о акредитацији.

Редни
број
Шифра Назив предмета
Семестар Предавања Вежбе ДОН СИР/
ПИР
Остало О/И ЕСПБ
ПРВИ СЕМЕСТАР
1. 19.ТД2101 Методе и технике истраживања 1 2 2 0 0 0 Обавезни 6
2. 19.ТД2110 Изборни предмети 1, 2, 3 и 4 (бира се 4 од 27) 1 12 12 0 0 0 Изборни 24
Укупно часова (предавања+вежбе, ДОН, остали часови) и ЕСПБ у блоку 14 14 0 0     30
Укупно часова активне наставе у блоку 28      
Укупно часова наставе у блоку 28    
ДРУГИ СЕМЕСТАР
3. 19.ТД2201 Стручна пракса 2           Обавезни  
4. 19.ТД2202 Студијски истраживачки рад 2         20 Обавезни  
5. 19.ТД2203 Израда мастер рада 2         120 Обавезни  
6. 19.ТД2204 Мастер рад 2           Обавезни  
    УКУПНО часова активне наставе                
    УКУПНО ЕСПБ           360    

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ:

Редни број Шифра Назив изборног предмета
Семестар Предавања Вежбе ДОН СИР/
ПИР
О/И ЕСПБ
1.   Сушење дрвета 1 3 3 0 0 Изборни 6
2.   Обезбеђење квалитета и контрола процеса у примарној преради дрвета 1 3 3 0 0 Изборни 6
3.   Технологије примарне прераде дрвета 1 3 3 0 0 Изборни 6
4.   Квалитет грађевинског дрвета 1 3 3 0 0 Изборни 6
5.   Дрвни производи у грађевинарству 1 3 3 0 0 Изборни 6
6.   Економика пословања и конкурентност предузећа у дрвној индустрији 1 3 3 0 0 Изборни 6
7.   Спољнотрговинско пословање и маркетинг предузећа у дрвној индустрији 1 3 3 0 0 Изборни 6
8.   Управљање производњом у дрвној индустрији 1 3 3 0 0 Изборни 6
9.   Пројектовање предузећа у дрвној индустрији 1 3 3 0 0 Изборни 6
10.   ЛЕАН производња у дрвној индустрији 1 3 3 0 0 Изборни 6
11.   Површинска обрада дрвета у екстеријеру 1 3 3 0 0 Изборни 6
12.   Технологије декоративне обраде дрвета 1 3 3 0 0 Изборни 6
13.   Квалитете намештаја и производа од дрвета 1 3 3 0 0 Изборни 6
14.   Технологије финалних производа од дрвета 1 3 3 0 0 Изборни 6
15.   Обликовање производа од дрвета 1 3 3 0 0 Изборни 6
16.   Опремање ентеријера 1 3 3 0 0 Изборни 6
17.   Хемијске модификације дрвета 1 3 3 0 0 Изборни 6
18.   Моделовање својстава композита од уситњеног дрвета 1 3 3 0 0 Изборни 6
19.   Феномени интеракције дрвета и адхезива 1 3 3 0 0 Изборни 6
20.   Модерне инструменталне методе у анализи дрвета 1 3 3 0 0 Изборни 6
21.   Наноцелулозни композити 1 3 3 0 0 Изборни 6
22.   Теорија резања дрвета и материјала на бази дрвета 1 3 3 0 0 Изборни 6
23.   Нумерички управљане машине и уређаји у преради дрвета 1 3 3 0 0 Изборни 6
24.   Неконвенционалне технологије обраде дрвета 1 3 3 0 0 Изборни 6
25.   Системи аутоматизације машина и уређаја у преради дрвета 1 3 3 0 0 Изборни 6
26.   Механика дрвета 1 3 3 0 0 Изборни 6
27.   Заштита дрвета 1 3 3 0 0 Изборни 6