+

Мониторинг квалитета површинских вода

Шифра предмета: М41106Е
Студијски програм: Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 4
Услов:

Упознавање студената са стањем квалитета животне средине, а поготово са квалитетом површинских вода, као могућих извора воде за водоснабдевање. Како ускладити програм мониторинга са потребама друштва и развоја урбаних насеља у складу са директивом ЕУ.

Стицање знања из проблема заштите изворишта вода у брдско-планинском подручју, и примена тих знања у циљу очувања здраве природне средине. Мониторинг квалитета транзитних и аутохтоних водотока у циљу очувања и коришћења тих водотокова за потребе водоснабдевања наводњавања и општег привредног развоја земље. Примена савремених метода у контроли кваитета вода у циљу очувања животне средине.

Теоријска настава:

Теоријска настава би обухватила следеће аспекте Мониторинга:                                             

 • Општи аспекти програма мониторинга
 • Дефинисање потребних информација о програму, прилагођавање траженим потребама, обезбеђивање потребних финансијских средстава.
 • Врсте водених површина, могућност њиховог коришћења и начин очувања екологије слива.
 • Дефинисање компоненти за испитивање, (матрице водног система), (вода, суспендовани нанос, суспендоване материје и пливајући отпад, седиментне материје, биолошки индикатори).
 • Врсте узорака, учестолост узорковања, одређивање локације станица.
 • Мобилна теренска опрема и уређаји за специфичне потребе истраживања.
 • Оперативни преглед обраде података.
 • Комбиновање хидролошких истражних радова са мониторингом квалитета вода
 • Контрола квалитета података мониторинга.
 • Оцена програма мониторинга са становишта потреба и искустава.
 • Утврђивање статуса и тренда квалитета површинских вода,
 • Идентификација загађења угрожених зона.
 • Oбезбеђење улазних података за успостављање мониторинга у будућим плановима интегралног управљања речним сливом у складу са екосистемским приступом и одрживим развојем региона
 • Принципи пројектовања мреже станица за истраживање квалитета вода
 • Национална мрежа станица и њихов циљ
 • Избор индикатора квалитета животне средине
 • Узорковање воде
 • Хемијски показатељи квалитета вода
 • Физички показатељи
 • Биолошки бактериолошко показатељи
 • Типови програма узимања узорака воде
 • Узорковање сединмената стандард ИСО 5667
 • Анализа података о квалитету седимента
 • Опрема за узимање узорака стандард ИСО 5667-2
 • Поступци контроле квалитета вода стандард  ИСО 5667-6
 • Контрола рада комуналних депонија, начин одлагања комуналног кабастог отпада.
 • Контрола рада ППОВ (постројења за прераду отпадних вода) излазног ефлуента.

Израда мастер рада.

Практична настава:

боравак студената у акредитованим лабараторијама за контролу квалитета узорковане воде. Одређивање параметара квалитета. Израда програма мониторинга. Узорковање текуће воде, узорковање стајаће језерске воде, формирање композитних узорака. Узимање узорака муља и наноса за одређивање хемијског, физичког и биохемијског састава узорака.

У оквиру предмета обавезна је стручна пракса.