+

Pejzažna arhitektura

R. B. Šifra predmeta Predmet Fond časova
I semes
ESPB Fond časova
I semes
ESPB
1 MPA1101 Planiranje predela i pejzažni dizajn – studio 3+3 6    
2 MPA1102 Upravljanje zelenilom grada 3+3 6    
3 MPA1103 Upravljanje predelima i zaštićenim prirodnim dobrima                  3+3 6    
4   Izborni predmet 1 3+3 6    
5   Izborni predmet 2 3+3 6    
6 MPA1201 Studijski i istraživački rad 3+3 6   10
7 MPA1202 Stručna praksa        20 5
8 MPA1203 Master rad     *     15
UKUPNO 30 30 20 30

Lista Izbornih grupa

Za svaku Izbornu grupu data je lista izbornih predmeta sa koje student bira 2 nastavna predmeta.

Izborna grupa 1: Upravljanje predelima i zaštita prirode

R. B Šifra predmeta Predmet
1 MPA1104/1A    Zaštita florističkog diverziteta
2 MPA1104/1B    Revegetacija predela
3 MPA1104/1V    Zaštita biljaka u pejzažnoj arhitekturi
4 MPA1104/1G Kulturni predeo

Izborna grupa 2: Pejzažni inženjering

R. B Šifra predmeta Predmet
1 MPA1104/2A       Organizacija izvođenja radova u pejzažnom inženjeringu
2 MPA1104/2B           Travnjaci sportskih i rekreativnih objekata
3 MPA1104/2G        Ukrasni kultivari drvenastih biljaka
4 MPA1104/2D   Rekultivacija oštećenih zemljišta u pejzažnoj arhitekturi
5 MPA1104/1V     Zaštita biljaka u pejzažnoj arhitekturi

Izborna grupa 3: Planiranje i projektovanje u pejzažnoj arhitekturi

R. B Šifra predmeta Predmet
1 MPA1104/3A        Istorija i konzervacija u pejzažnoj arhitekturi
2 MPA1104/3B    Oblikovanje otvorenih gradskih  prostora
3 MPA1104/1G        Kulturni predeo
4 MPA1104/3V   Isceliteljski vrtovi
5 MPA1104/3D Digitalna vizuelizacija u pejzažnoj arhitekturi
6 MPA1104/3Đ Urbani pejzaž: istraživanje i razumevanje