+

Ekološke osnove planiranja gazdovanja šumama

Šifra predmeta: MŠ31105/g
Studijski program: Šumarstvo
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 6
Uslov: nema

Ovladavanje osnovnim znanjem iz ekologije i tipologije šuma.

Znanja neophodna iz ekologije i tipologije šuma .

Teorijska nastava: Ekologija šuma, Šuma i čovek, Održivost šumskih ekosistema, Ekosistem kao osnovna jedinica u šumarskoj ekologiji, Razvoj šumarstva i šumarske ekologije. Ekološki diverzitet i ekološko stanje; Biološki diverzitet; Specijalni diverzitet i predeono obnavljanje. Primene ekološkog znanja u upravljanju i gazdovanju šumama; Modeli i njihova uloga u ekologiji upravljanju resursima; Ekologija i poboljšanje etike u šumarstvu.Sistematizacija šuma, tj. tipologija, kao sinteza teoretskih i praktičnih iskustava šumarskih disciplina u našim prirodnim uslovima, daje ekološku osnovu za specijalizaciju i adekvatizaciju raznovrsnih šumsko – gazdinskih mera u raznolikim tipovima šuma. Tip šume kao ekološki osnov u planiranju i zaštiti prirodne okoline odnosi se na: zaštitu prirodnih prostora i

predela, zaštitu biotopa, zaštitu vrsta (flore i faune), povezivanje biotopa, zaštitu i očuvanje biodiverziteta, zaštitu prirodnih resursa, zaštitu tla, zaštitu voda, zaštitu klime i utvrđivanje zaštitnih oblasti.

Praktična nastava: Kartiranje tipova šuma, maršutni metod, poligoni metod, aerofotometod. Osnovne komponente tipova šuma, tip ili podtip zemljišta, šumska zajednica i karakteristične diferencijalne vrste, ekološka celina i ekološka jedinica, vrsta drveća kao

edifikator; Osnovni parametri za ocenu ekoloških i strukturno proizvodnih karakteristika; Sinteza i ocena rezultata istraživanja. Tip šume kao prirodni osnov za ocenu raznovrsnosti: izdvajanje satojina, utvrđivanje prioritetne namene, određivanje potencijalnih i realnih mogućnosti proizvodnje i racionalnog korišćenja, formiranje gazdinskih klasa, izbor ciljeva gazdovanja i mere za njihovo ostvarivanje.