+

Пошумљавање за посебне намене

Шифра предмета: МШ1105/б
Студијски програм: Шумарство
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 6
Услов:

Стицање неопходних знања за планирање, спровођење и контролу пошумљавања за посебне намене (пожаришта, голети, површинске експлоатације, пескови, јаловишта, депоније, компактна земљишта). Стицање неопходних знања за планирање пошумљавања у складу са климатским променама.

Оспособљеност за планирање, спровођење и контролу успеха пошумљавања за посебне намене и у складу са климатским променама.

Теоријска настава: Увод у технике пошумљавања. Пошумљавање пожаришта – планирање, спровођење и контрола успеха. Пошумљавање голети  – планирање, спровођење и контрола успеха. Пошумљавања након површинских експлоатација  – планирање, спровођење и контрола успеха. Пошумљавање депонија и јаловина – планирање, спровођење и контрола успеха. Пошумљавање компактних земљишта – планирање, спровођење и контрола успеха. Пошумљавање пескова  – планирање, спровођење и контрола успеха. Оснивање пољозаштитних појасева. Оснивање противерозионих шумских појасева. Пошумљавање у складу са климатским променама – адаптација природних популација и вештачких селекција и избор и производња садног материјала.

Практична настава: Рачунање потребне количине и цене садног материјала. Рачунање трошкова припреме станишта. Рачунање трошкова радне снаге. Рачунање трошкова садње. Рачунање трошкова неге након садње. Процена успеха пошумљавања.