+

Типолошко картирање и типови шума Србије

Шифра предмета: МШ6105/б
Студијски програм: Шумарство
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 6
Услов:

Овладавање методологијом типолошког картирања шума, и карактеристикма (биоеколошким, ценолошким, просторним, газдинским и др.) најзначајнијих (са газдинског становишта и практичне примене типолошке класификације) и најзаступљенијих типова шума, њиховим типолошким проучавањем, дефинисањем  и хоризонталном и вертикалном природном реонираношћу

Оспособљавање студената за практичан рад у смислу употребе информација о типовима шума у дигиталном облику и коришћење једног таквог динамичног информационог система у процесу израде планова у шумарству као и просторног а нарочито регионалног планирања

Типолошко картирање шума, појам, практична употреба и значај  информација о типовима шума у дигиталном облику и коришћење једног таквог динамичног информационог система у процесу израде планова у шумарству као и просторног а нарочито регионалног планирања.

Типолошка класифицираност шума као подлога и основ  картографске интерпретације типова шума.Радови и редослед радова при типолошком картирању шума.Практична употреба типолошких карата у заштити природних простора и редела.Употреба типолошких карата у заштити биотопа.Употреба типолошких карата у заштити флоре и фаауне,повезивању биотопа, заштити и очувању биодиверзитета, заштити природних ресурса, заштити земљишта, заштити вода, заштити климе и заштитних области.

Типови шума лужњака и њихове карактеристике, типови шума  лужњака и пољског јасена, лужњака, граба и пољског јасена, лужњака и граба, еколошки и ценоеколошки однос едификатора и субедификатора.

Типови церово – сладунових шума у Србији.Најкаректеристичнији и најзаступљенији типови монодоминантних китњакових и китњаково- грабових шума Србије. Типови шума мезијске букве и њихове  карактеристике. Најкаректеристичнији и најзаступљенији типови ацидофилних букових шума.Типови субалпијских букових шума.Типови буково – јелових шума Србије, еколошки и ценолошки оснос едификатора и субедификатора и др.Типови шума букве, јеле и смрче у Србији: еколошки и ценолошки однос едификатора и субедификатора. Најкаректеристичнији и најзаступљенији типови борових шума Србије: примарна и секундарна станишта шума црног бора.Типови смрчевих шума Србије.