+

Мастер рад

Шифра предмета:
Студијски програм: Шумарство
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета:
Број ESPB:
Услов: Положени сви испити предвиђени наставним планом мастер академских студија, а процедура пријаве теме и саме одбране регулисана је интерним ПРАВИЛНИКОМ о поступку израде и одбране мастер рада (2010).

Циљ израде  мастер рада је завршна провера квалификованости студента у односу на исход учења. Мастер рад је конципиран као самосталан рад студента у опредељеној области стручних предмета,  у области шумарства који су матични на Шумарском факултету. У оквиру израде мастер рада проверава се и оцењује способност студента да расуђује, уочава, анализира и решава конкретне практичне проблеме који се односе на најшири концепт одрживог управљања укупним потенцијалима шума у шумским подручјима а у најужој су вези са дотадашњим едуковањем, током  мастер академских студија. Рад најчешће подразумева комбинацију теренског и канцеларијског рада с обзиром на специфичност шуме и шумарства као струке.

Очекивани резултат при изради мастер радова је везан за успешно савладавање практичних проблема инжењерске струке у шумарству а кроз: дефинисање задатка, одабир објекта истраживања, учење коришћења литературе и досадашњих резултата истраживања у конкретној области и проблематици, постављање проблема, одабир методског поступка, дефинисање садржаја, прикупљање информација, обрада,  анализа и оцена у проблемском смислу и предложено практично решење са закључком.У односу на овај општи концепт поступак може да обухвати само један од сегмената и заврши се на констатацији стања и његовој оцени било ког индикатора који се односи на карактеристике шумских екосистема или  дејства у њима.

Мастер рад може да се интегрише и реализује у оквиру одговарајућих истраживачких пројеката превасходно развојног карактера, из одговарајуће области шумарске струке.

 

Мастер рад предствља истраживачки рад студента у коме се он упознаје са методологијом истраживања у области шумарства.., Након обављеног истраживања студент припрема мастер рад у форми која садржи следећа поглавља: Садржај,Увод, Задатак рада и садржај истраживања у одабраној тематској области, Опис примењеног методског поступка,Опис објекта истраживања,Теоријски део и (или) Експериментални део, Приказ резултата и дискусија, Закључак, Преглед литературе.