+

Дрвне конструкције у ентеријеру

Шифра предмета: ТМПМ2Б1
Студијски програм: Технологије, менџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов: Општи услови

Студент самостално решава конструкцију производа од дрвета у ентеријеру, уз примену информационо комуникацијске технологије.

Оспособљавање студената да после одслушаног курса и провере знања, претвори одабрано идејно решење у конструкцију на основу које се може обавити производња на расположивој технолошкој опреми, у великосеријској и малосеријској производњи. Континуирано и компетентно ради на развоју нових конструктивних решења ентеријера заједно са дизајнерима и технолозима.

Теоријска настава:

Увод, подела производа од дрвета у ентеријеру, конструкција унутрашњих врата: конструкција довратника, конструкција равних крила, контрукција крила са испуном, налегање крила на довратник, конструкција шибер врата, конструкција хармоника врата, оков за врата. Подови. Облагање подова. Облагање зидова, ниско облагање, полувисоко и високо облагање, својства дрвета за зидне облоге, начин постављања дрвених облога, облагање даскама, облагање летвама, рамовске конструкције зидних облога, конструкција дрвних облога за таванице, конструкција преградних зидова, конструкција уграђеног намештаја, конструкција канцеларијског намештаја. Практична настава: Контрола квалитета конструкције, испитивање својстава дрвета за облагање, испитивање издржљивости и трајности канцеларијског и уграђеног намештаја у лабораторијским условима. Поређење резултата различитих јединица истог типа, анализа, закључивање. Стручна пракса се обавља у фабрикама намештаја у којима се снимају и анализирају елемени везе и сви парамерти од битне важности за квалитет конструције са аспекта трајности, ергометрије, дизајна, квалитета површине у складу са интересовањeм кандидата односно са изабраном темом. На основу прикупљених параметара израђије се семинарски рад.

Практична настава: 

Решавање задатака и проблема у вези саджајем теоријске наставе у оквиру вежби и провера стеченог знања кроз три колоквијума и кратке тестове, израдом елабората и упознавањем са лабораторијом за контролисање квалитета намештаја. Провера знања у виду два колоквијума, израде семинаског рада и завршног испита.