+

Impregnacija drvne sirovine u kotlovima

Šifra predmeta: TMPM5B3
Studijski program: Tehnologije, mendžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Master studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov: upisane Diplomske - Master studije

Upoznavanje studenata sa načinima i metodima zaštite drveta pod povišenim pritiskom u kotlovskim postrojenjima.

Ovladavanje potrebnim znanjima o metodima i preparatima za zaštitu drvenih sortimenata metodom impregnacije u kotlovima

Dublje ulaženje u materiju koju tretira predmet i to:

Teorijska nastava

Principi impregnacije. Sortimenti za impregnaciju. Preparati za impregnaciju. Štedeći postupci impregnacije u kotlovskim postrojenjima: Ripingov, Dvostruki Ripingov i Lorijev postupak. Postupci pune impregnacije u kotlovima: Boliden, Četiriciklični, Barnetov, Betelov, Kombinovani postupak.

Praktična nastava

Priprema drvnih sortimenata za impregnaciju. Kontrola toka impregnacije. Kontrola kvaliteta impregnacije , količine upijenog preparata i dubine penetracije. Sigurnost i zaštita na radu tokom impregnacije. Ekološki aspekti korišćenja impregnisanog drveta u eksterijeru. Preparati za impregnaciju u upotrebi. zabranjeni preparati.