+

Obezbeđenje kvaliteta finalnih proizvoda od drveta

Šifra predmeta: TMPM2B2
Studijski program: Tehnologije, mendžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov: Nema

Osposobljavanje studenata da posle završenog kursa mogu samostalno organizovati, sprovoditi i unapređivati kontrolu kvaliteta proizvoda od drveta povezivanjem osnovnih znanja iz različitih oblasti u okviru prerade drveta.

U potpunosti ispunjen postavljeni cilj predmeta. Student kompetentno i kontinuirano unapređuje kvalitet proizvoda od drveta uz primenu informaciono komunikacionih tehnologija.

Teorijska nastava: 

Uvod, značaj kvaliteta, strukturni elementi kvaliteta, definicija kvaliteta proizvoda, klasifikacija karakteristika kvaliteta, metode identifikacije karakteristika kvaliteta, faktori kvaliteta, kategorizacija faktora i karakteristika kvaliteta, kontrola kvaliteta, kontrola kvaliteta nameštaja, cilj kontrole kvaliteta, osiguranje kvaliteta nameštaja pomoću kontrole kvaliteta, formulacija smernica kvaliteta, objekti kontrole kvaliteta, utvrđivanje postupaka kontrole kvaliteta nameštaja, osnovne karakteristike sistema za kontrolu kvaliteta nameštaja, metode ispitivanja nameštaja: utvrđivanje funkcionalnosti, merenje stabilnosti, ispitivanje izdržljivosti konstrukcije, ispitivanje kvaliteta površinske obrade, utvrđivanje kvaliteta ugrađenog materijala i kvaliteta izrade, kontrola kvaliteta prozora i vrata, toplotna izolacija, zvučna izolacija, izolacija od vode i prašine, zahtevi bezbednosti. Kontrola kvalieta drvenih podova i zidnih oboga, određivanje vlažnosti, merenje geometrijskih karakteristika, određivanje otpornosti na dejstvo hemijskih sredstava, određivanje dimenzione stabilnosti, određivanje tvrdoće po Brinelu, odrešivanje savojnih svojstava, odrešivanje elastičnosti i otpornosti na habanje upotrebljenog premaza, klasiranje podova prema kvalitetu ugrađenog materijala i kvalitetu izrade.

Praktična nastava: 

Laboratorijsko ispitivanje kvaliteta nameštaja (ormani, stolovi, stolice, kreveti, dušeci, fotelje, trosedi, dvosedi): funkcioanalne mere, stabilnost, krutost, izdržljivost, kvalitet materijala, kvalitet obrade i kvalitet površinske obrade. Laboratorijsko ispitivanje kvaliteta drvenih podova (različite vrste parketa, brodski podovi, drvene kocke i dr.) Stručna praksa se obavlja u fabrikama nameštaja u kojima se snimaju i analiziraju elemeni veze i svi paramerti od bitne važnosti za kvalitet konstrucije sa aspekta trajnosti, ergometrije, dizajna, kvaliteta površine u skladu sa interesovanjm kandidata odnosno sa izabranom temom. Zapisuju se procedure interne fabričke kontole i analiziraju se rezultatai održavanja kvaliteta. Na osnovu prikupljenih parametara izrađije se seminarski rad.