+

Патологија дрвета – лигниколне гљиве

Шифра предмета: ТМПМ5А2
Студијски програм: Технологије, менџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов:

Упознавање студената са биоеколошким карактеристикама лигниколних гљива, као и са најважнијим врстама трулежница.

Овладавање потребним знањима о лигниколним гљивама као узрочницима пропадања дрвета и условима за појаву трулежи, ради спровођења мера рационалне заштите.

Теоријска настава: 

Дубље улажење у материју коју третира предмет и то: Размножавање и развиће лигниколних гљива, начин остваривања инфекције и ширење гљива. Исхрана гљива, степен паразитизма и утицај на својства дрвета. Основи систематике гљива и најважнје трулежнице.Подела према стању древта које нападају. Биоекологија најважнијих трулежница. Обојавање дрвета. Фитосанитарни преглед. Домаћи прописи и стандарди. Карантин. Прописи ЕУ и контрола здравственог стања дрвета у промету.

Практична настава: 

Дубље улажење у материју коју третира предмет и то: Размножавање и развиће лигниколних гљива, начин остваривања инфекције и ширење гљива. Исхрана гљива, степен паразитизма и утицај на својства дрвета. Основи систематике гљива и најважнје трулежнице.Подела према стању древта које нападају. Биоекологија најважнијих трулежница. Обојавање дрвета. Фитосанитарни преглед. Домаћи прописи и стандарди. Карантин. Прописи ЕУ и контрола здравственог стања дрвета у промету.