+

Развојна политика дрвне индустрије

Шифра предмета: ТМПМ7Б2
Студијски програм: Технологије, менџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов:

Да студентима пружи шира знања потребна за успешан рад на унапређењу развоја дрвне индустрије као индустријске гране и њеном повезивању са другим гранама и секторима привреде.

Располагање знањима за успешно бављење пословима у сфери стратешког планирања и управљања развојем дрвне индустрије и реализацијом циљева индустријске политике који се односе на област дрвне индустрије.

Теоријска настава: 

Развојна политика. Појам, предмет, методе, структура, циљеви, средства и актери. Секторске политике-шумарска политика. Појам, значај, принципи и циљеви шумарске политике као важног елемента у креирању развојне политике прераде дрвета. Окружење и развојна политика прераде дрвета. Улога државе и законски прописи у креирању развојне политике прераде дрвета. Одрживост као елемент развојне политике. Стратешке особине окружења предузећа у преради дрвета. Формулисање и формирање стратегија. Особине добре стратегије. Процес креирања стратегије. SWOT анализа. Конкурентна позиција и изгледи за профитабилност. Конкурентност. Врсте и начини достизања задовољавајуће конкурентности компанија у дрвној индустрији.

Практична настава: 

Самостални истраживачки рад студента по задатој теми и израда семинарског рада. Сручна пракса се изводи у оквиру шумских газдинсава, фабрика у области прераде дрвета у којима се прикупљају подаци о њиховој развојној политици који су принципи поштовати и који се постигнути ефекти. На основу података и анализе израђује се семинарски рад.