+

Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa

STUDIJSKI  PROGRAM OSNOVNIH  AKADEMSKIH STUDIJA
EKOLOŠKI INŽENJERING U ZAŠTITI ZEMLJIŠNIH I VODNIH RESURSA
(240 ESPB)

I  godina

I semestar
Naziv predmeta  Broj ESPB Broj časova
Matematika 5 3+3
Petrografija sa geologijom 6 2+2
Nacrtna geometrija 6 3+3
Hemija 4 2+2
Šumarska ekoklimatologija 5 3+1
Strani jezik 4 4+0
II semestar
Naziv predmeta  Broj ESPB Broj časova
Strani jezik (nastavak) 4 3+0
Geodezija sa osnovama GIS-a 5 3+3
Botanika 6 3+3
Dendrologija 6 3+3
Osnovi zaštite životne sredine 5 2+3
Izborni predmet 1    
Izborni predmet 1
Sociologija (2+2)
Inženjerska grafika (2+2)

II  godina

III semestar
Naziv predmeta  Broj ESPB Broj časova
Šumarska fitocenologija 5 3+2
Hidrogeologija sa geomorfologijom 7 4+4
Pedologija 8 4+4
Tehnička mehanika 4 2+2
Izborni predmet 2 6  
IV semestar
Naziv predmeta  Broj ESPB Broj časova
Materijali u protiverozionim radovima 7 4+4
Osnovi geotehnike u bujičarstvu 7 4+4
Semenarstvo i rasadničarstvo 4 2+2
Primena GIS-a u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa 6 2+3
Izborni predmet 3 6 3+2
Izborni predmet 2 Izborni predmet 3
Fizika zemljišta (3+2) Ishrana bilja (3+2)
Statistika (3+2) Zaštita florističkog diverziteta (3+2)

III  godina

V semestar
Naziv predmeta  Broj ESPB Broj časova
Osnovi gajenje šuma 6 3+2
Hidraulika u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa 7 4+4
Mehanizacija u protiverozionim radovima 5 2+3
Izborni predmet 4 5  
Bujični tokovi i erozija 7 3+3
VI semestar
Naziv predmeta  Broj ESPB Broj časova
Bujični tokovi i erozija (nastavak) 7 3+4
Konzervacija zemljišta 7 3+4
Zaštita voda 6 3+3
Izborni predmet 5 5  
Izborni predmet 6 5  
Izborni predmet 4 Izborni predmet 5 Izborni predmet 6
Vodoprivreda brdsko-planinskih područja (3+2) Prirodne nepogode (3+2) Aerozagađenja i šumska zemljišta (3+3)
Ekološka klasifikacija degradiranih staništa (3+2) Upravljanje zemljišnim i vodnim resursima u zaštićenim područjima (3+2) Upravljanje nanosom (3+3)

 

IV  godina

VII semestar
Naziv predmeta  Broj ESPB Broj časova
Korišćenje voda šumskih područja 6 3+3
Melioracije zemljišta 6 3+4
Projektovanje u bujičarstvu 6 3+4
Izborni predmet 7 5  
Šumske melioracije 7 3+3
VIII semestar
Naziv predmeta  Broj ESPB Broj časova
Šumske melioracije (nastavak) 7 3+3
Organizacija protiverozivnih radova 6 4+3
Ekonomika zaštite prirodnih resursa 6 4+3
Izborni predmet 8 5  
Završni rad 6  
Izborni predmet 7 Izborni predmet 8
Prostorno uređenje erozionih područja (2+2) Zemljište i tehnike bioinženjeringa (2+2)
Rekultivacija jalovišta (2+2) Restauracija bujičnih slivova (2+2)