+

Француски језик

Шифра предмета: S1107G
Студијски програм: Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Наставници:

Сандра A. Илић Ђорђевић

Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов: Средња школа (8 година учења)

Савладавање стручне терминологије из области шумарства и неопходних синтаксичких структура за рад на одговарајућем стручним текстовима.

Оспособљеност студената да пишу и да користе стручну литературу на француском језику.

Систематизација и обнављање главних граматичких категорија (врсте чланова,множина именица и придева,род придева, прилози, врсте заменица, презент, перфект, футур, кондиционал, имперфекат, плусквамперфекат, употреба партиципа,пасив). Обрада текстова са нагласком на стручној лексици у оквиру следећих тема:  дрво, хемијски састав дрвета, делови дрвета, главни представници лишћара и четинара, климатски фактори, земљиште, екологија и животна средина, заштита околине.