+

Мелиорације земљишта

Шифра предмета: ЕИ34732
Студијски програм: Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Сарадници:
Статус предмета: основни
Број ESPB: 6
Услов:

Упознавање са проблемима и стицање знања из области водно – ваздушног режима земљишта, системима наводњавања и одводњавања, начинима примене подземних мелиорација као и мерама побољшања хемијских својстава земљишта.

Потпуна оспособљеност студената за израду практичних решења из ове области,  као и припрема за мастер студије.

Теоријска настава

Мелиорациони проблеми у свету и код нас. Узроци деградације земљишта. Мелиорације различитих типова земљишта. Фазе, садржај и редослед мелиоративних радова. Водни режим земљишта и утициј на вегетацију (Концепти проучавања односа вода земљиште;  Ретенција и кретање воде у земљишту; Водни режим у условима наводњавања). Наводњавање (Циљеви наводњавања; Врсте наводњавања; Оптимална влажност земљишта, норма наводњавајна; Квалитет воде за наводњавање). Одводњавање  (Узроци и последице прекомерне влаге у земљишту; Истражни радови и њихово дефинисање; Дренажни критеријуми; Врсте одводњавање; Извођење радова на хоризонталној цевној дренажи; Елементи дренаже; Објекти на дренажној мрежи). Подземне мелиорације (Помоћне дренажне мере; Дубоко растресање; Кртична дренажа)  Мере побољшања хемијских својстава земљишта.

Израда завршног рада.

Практична настава:

Вежбе са задацима из одводњавања и наводњавања

Други облици наставе – лабораторијске вежбе.  Лабараторијске вежбе из области водног режима земљишта.

У оквиру предмета обавезна је стручна пракса.