+

Просторно уређење ерозионих подручја

Шифра предмета: ЕИ34734
Студијски програм: Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Наставници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 5
Услов: Положен испит из предмета: Бујични токови и ерозија I и II; Хидраулика са хидрологијом; Хидрогеологија са геоморфологијом.

Овладавање основама уређења простора у домену заштите од ерозије и одбране од бујичних поплава. Усклађивање са планском документацијом и законском регулативом.

Интегрални приступ у процесу заштите простора од ерозије и бујичних поплава, компатибилност са осталим просторним садржајима, у циљу остварења вишенаменског одрживог коришћења.

Теоријска настава

Животна средина, глобални, регионални и локални значај. Природни ресурси, значај и степен угрожености. Ерозија земљишта-ефекти на деградацију животне средине. Основне карактеристике бујичних поплава. Законски акти и планови-третман проблема ерозије и бујишних поплава. Међународна законска и планска регулатива, декларације и конвенције. Примена законске и правне регулативе кроз пројекте. Противерозионо уређење простора и његова вишенаменска употреба. Усклађивање постојећих планова (Просторни План Србије, Регионални Просторни Планови, Просторни План подручја посебне намене, Просторни План мреже инфраструктуре; Генерални План града, Генерални План предела, Генерални План мреже инфраструктуре, Регулациони План) са локалном проблематиком. Мултифункционални односи на релацији: заштита од ерозије и бујица-шумарство-пољопривреда-водопривреда-енергетика-саобраћај-заштита животне средине. Заштита од ерозије и бујица-рурални, урбани и прелазни услови.

Практична настава:

Израда елабората, теренски обилазак локалитета.

У оквиру предмета обавезна је стручна пракса.