+

Шумске мелиорације (наставак)

Шифра предмета: ЕИ34835
Студијски програм: Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Обавезни
Број ESPB: 7
Услов: Положен испит Шумске мелиорације 1

Овладавање мелиоративним методама за контролу еолске ерозије. Упознавање са основним особинама услова средине које су у вези са настанком, штетама и последицама присуства зељишта на кречњацима, серпентинитима, перидотитима и песковима. Током обраде тема из овог предмета, студентима се приказују варијанте пројектовања радова у циљу контроле деградације на деградираним стаништима и стаништима подложним деградацији.

Оспособљавање за самостално сагледавање, планирање и одржавање биолошких метода контроле процеса деградације (пре свега ерозије настале антропогеним деловањем) у условима станишта деградираних у различитом степену.

Теоријска настава:

Заштитни шумски појасеви. Заштита саобраћајне мреже од снежних наноса. Заштита саобраћајне мреже од ерозије. Пољезаштитни шумски појасеви: пројектовање, нега и одржавање. Противерозиони шумски појасеви и засади: илофилтри, колмациони појасеви, шумске капе, појасеви за заштиту малих акумулација. Мелиорације земљишта и вегетације на кршу. Мелиорације голети на серпентиниту и перидотиту. Мелиорације камењара и других неплодних површина. Услови станишта и мелиоративни радови на земљиштима на песку.

Израда завршног рада.

Практична настава:

Други облици наставе – лабораторијске вежбе

Припрема за пројектовање снегозаштитних појасева. Пројектовање снегозаштитних појасева (одређивање структуре, распореда појасева, избор врста за снегозаштитне појасеве) Припрема за пројектовање пољезаштитних појасева. Пројектовање мреже пољезаштитних појасева. Конструкција пољезаштитних појасева (структура, распоред, избор врста). Динамика подизања пољезаштитних појасева. Мере неге и одржавања. Пројектовање радова за мелиорације кречњачких терена и методе пошумљавања земљишта на кречњацима. Пројектовање мелиоративних радова за везивање живих пескова и искоришћавање земљишта на песковима.

У оквиру предмета обавезне је стручна пракса.