+

Техничка механика

Шифра предмета: ЕИ32315
Студијски програм: Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Обавезан
Број ESPB: 4
Услов: нема

Оспособљавање студената да после одслушаног курса решавају проблеме из области Техничке механике који се јављају у пракси.

Оспособљеност студента да моделирају и решавају конкретне техничке проблеме у области уређења бујичних токова. Оспособљеност студената за примену стеченог знања у стручним предметима из области пројектовања и изградње противерозионих објеката.

Теоријска настава

  • Статика: аксиоми, силе, моменти, носачи (пуни и решеткасти), прорачун носача
  • Отпорност материјала: анализа напона, анализа деформација, везе напона и деформација, геометријске карактеристике пресека, напрезања гредног носача.

Практична настава:

  • Статика: вектори, векторски и скаларни производ вектора, момент спрега, систем сила са заједничком нападном тачком, редукциони момент, систем сила без заједничке нападне тачке, линијски и решеткасти носачи у равни, реакције веза, дијаграми пресечних сила.
  • Отпорност материјала: врсте стања напона, Кошијеве једначине, врсте стања деформација, Хуков закон, тежиште, моменти инерције, аксијално напрезање, право и косо чисто савијање, ексцентричан притисак, савијање силама, торзија, сложено напрезање.

Други облици наставе – графички радови

  • графички рад из Статике: статички прорачун линијског носача у равни
  • графички рад из Отпорности материјала: прорачун геометријских карактеристика равних пресека (тежиште и моменти инерције)