+

Основи геотехнике у бујичарству

Шифра предмета:
Студијски програм: Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса
Врста и ниво студија: Основне студије
Сарадници:
Статус предмета: Обавезни предмет
Број ESPB: 2
Услов: Одслушана настава из предмета: Основи геотехнике у бујичарству

Изучавање и обука студената у савладавању теренских истражних радњи и геотехничког картирања терена за потребе извођења објеката за заштиту од ерозије и уређење бујица. Учествовање у процесу извођења геотехничких мера санације и стабилизације у функцији ерозионе стабилности терена и објеката, као и у процесу праћења, одржавања и санације изведених радова и објеката на педметној локацији

Оспособљеност студената за самосталан рад у оквиру теренских истражних радњи и геотехничког картирања терена за потребе извођења објеката за заштиту од ерозије и уређење бујица. Стицање почетног искуства у процесу извођења геотехничких мера санације и стабилизације у функцији ерозионе стабилности терена и објеката, као и у процесу праћења, одржавања и санације изведених радова и објеката на предметној локацији. Оспособљеност за вођења техничке документације прописане стандардом за извођење теренских истражних радова.

Прикупљање података из фонда постојеће документације за предметну локацију. Картирање трена и одабир локација за испитивање, одређивање врсте теренских испитивања у функцији решења кроз будућу пројектну документацију, узимање карактерисричних поремећених и непоремећених узорака земљишта за лабораторијска испитивања, одређивање и праћење нивоа подземне воде. Учествовање у процесу извођења геотехничких мера санације и стабилизације у функцији ерозионе стабилности терена и објеката, као и у процесу праћења, одржавања и санације изведених радова и објеката на предметној локацији. Израда техничке документације прописане стандардом за извођење теренских истражних радова која је саставни део Елабората са стручне праксе.