+

Производња травних тепиха

Шифра предмета: ПА4734А
Студијски програм: Пејзажна архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 5
Услов:

научити инжењере производњи, оснивању и одржавању травног тепиха, економској анализи и изради пројеката производње и оснивања травног тепиха. Такође овим курсом се предвиђа упознавање са биљним врстама покривачима тла, карактеристикама, начинима и местима коришћења, уградњом на планираним локацијама, њиховом негом и одржавањем.

Oспособљавање студента да се бави производњом и формирањем травног тепиха и покривача тла.

Теоријска настава

Историјат производње травног тепиха у свету и код нас. Одређивање погодне локације за производњу травног тепиха, анализа услова средине, анализа оправданости производње. Производња травног тепиха кроз све потребне операције Дефинисање типа травног тепиха за производњу. Одређивање биљних врста које ће се користити за сетву за поједине травне тепихе. Производња декративног травног тепиха, спортског, парковског, противерозионог, травног тепиха за сушне услове. Примарне мере (нега и одржавање травњака до места уградње). Алати и механизација за негу, одржавање и трансплантацију произведених травних тепиха. Анализа ризика и анализа тржишта при производњи и оснивању травног тепиха. Дефинисање цене и зараде oд произведеног материјала. Транспорт и инсталација травног тепиха. Транспортна средства и складиштење травног тепиха. Оснивање травног тепиха: припрема подлоге, метод заснивања травњака материјалом (оснивање травног тепиха). Нивелисање и кројење травног тепиха. Ваљање постављеног травног тепиха, попуњавање фуга, подсејавање, заливање. Нега формираног травног тепиха до периода предаје кориснику

Практична настава: Вежбе

Други облици наставе – лабораторијске вежбе