+

Шумарска екоклиматологија

Шифра предмета: Ш1104 / ШУ1104
Студијски програм: Шумарство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: обавезан
Број ESPB: 4 / 4
Услов:

Упознавање студената са основама физике атмосфере и климом шумских станишта и урбаног простора.

Оспособљавање студената за дефинисање најважнијих климатских елемената и фактора, који утичу на еколошке системе, шумских станишта и урбани простор и употребу најважнијих биоклиматских класификација које налазе примену у шумарству.

Теоријска настава: Упознавање са основним карактеристикама атмосфере и основним појмовима о клими, укључујући најважније климатске елементе: притисак, температуру и влажност ваздуха, сунчево зрачење, падавине, облачност и испаравање. Упознавање са основним законима зрачења атмосфере у циљу процене енергетског биланса атмосфере и шумске средине, као и основних термичких карактеристика ваздуха и земљишта, присуством воде у атмосфери, као и њеном трансформацијом и трошењем или ослобађањем значајних износа енергија који утичу на разноврсност физичких процеса у атмосфери.
    Упознавање са климом шумских станишта, билансом зрачења у шуми, профилима основних климатских елемената у шуми (светлост, температура, влажност ваздуха, падавине и ветар) и климатским утицајима на шуме. Упознавање са основним карактеристикема градске климе, као специфичног животног простора за биљке и човека, у коме су климатски услови знатно погоршани због повишеног степена загревања и загађења.
     Упознавање са основним класификацијама климе, и најважнијим биоклиматским класификацијма које налазе широку примену у шумарству.

Практична настава: Пректична настава: изводи се у учионици коришћењем видео-бим презентације и мерних инструмената и у виду теренске наставе. Вежбе у оквиру предмета садрже и упознавање са основним метеоролошким инструментима који су лоцирани у метеоролошком кругу на мерној станици и са метеоролошким инструментима који се постављају у шумској састојини.Врши се израда семинарског рада.