+

Организација простора

Шифра предмета: ТМП36Б3
Студијски програм: Технологије, менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Основне академске
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 6
Услов: Уписана трећа година студија

Оспособљавање студената да после одслушаног курса и провере знања могу самостално да анализирају постојеће основе објеката и дају одговарајућа решења нових просторних организација. Да на основу стечених знања правилно вреднују техничке могућности и инвестициона улагања при реализацији пројеката.

У потпуности испуњен постављени циљ предмета

Теоријска настава: Организација простора у контексту развоја архитектуре и друштва, Утицаји окружења – културолошки, социолошки, политички и друштвени контекст, Процес пројектовања унутрашњег простора, Мере и пропорције у пројектовању, Димензионална анализа простора, Студија случаја – стамбене типологије, Функционална анализа простора – стамбени простори, Функционална анализа простора – јавни простори, Компоновање, просторни односи и типологија композиција – Архитектонски склоп, Вредновање простора са становишта корисника – типологија објеката за смештај и боравак, Најзначајнија дела и аутори савремене архитектуре;

Практична настава– студио: Просторни односи, Стамбени простори – дневна и ноћна зона, Стамбени простори – функционална анализа / дневни боравак и трпезарија, Стамбени простори – кухиње / типологија и функционалне зоне, Стамбени простори – функционална анализа / спаваћа соба и купатило, Презентација 1 – стамбене типологије, Композициона решења и компоненте простора / тродимензионални склопови, Јавни простори – канцеларије, Јавни простори – степенице / типологија и димензионисање, Јавни простори – ресторани, Јавни простори – школе, Презентација 2 – јавни објекти;