+

Површинска обрада дрвета

Шифра предмета: ТМП4730
Студијски програм: Технологије, менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Обавезни
Број ESPB: 6
Услов:

Упознавање студената са материјалима и поступцима који се примењују у површинској обради дрвета. Стицање знања о технолошкој организацији процеса површинске обраде,  карактеристикама обрадних система и параметрима режима обраде. Праћење тока процеса површинске обраде путем одређивања вредности својстава подлоге, материјала за површинску обраду у различитим фазама процеса.

Оспособљавање студената да после одслушаног курса могу самостално да воде технолошки процес површинске обраде у производњи финалних производа од дрвета – производњи намештаја и ентеријера, те да на основу стечених знања могу самостално да доносе одлуке при одлучивању о инвестиционим улагањима у опрему за површинску обраду дрвета, како у индустријским погонима тако и у малим и средњим предузећима.

Теоријска настава: Опште о површинској обради дрвета, дрво и плоче од дрвета као подлога за површинску обраду, карактеристике површине дрвета (геометрија површине – храпавост), материјали за површинску обраду – за припрему површине (брусна средства, шпахтлови, китови, запуњачи пора, пигменти, бајцеви), премази (нитроцелулозни, алкидни, акрилни, полиестарски, полиуретански, киселоочвршчавајући, водени), растварачи и разређивачи, природни материјали (уља, воскови), својства премаза, основе формирања филма премаза на дрвету, системи премаза, сушење и очвршћавање премаза, трајност система премаз/дрво, технолошки процеси површинске обраде, припрема површине, бојење и декоративна обрада, наношење премаза, пречишћавање ваздуха у лакирницама, сушење и очвршћавање премаза, брушење и полирање премаза, примена различитих премаза, лакирне линије за различите финалне производе.

Практична настава и други облици наставе – лабораторијске вежбе: Испитивања у површинској обради дрвета – испитивања подлоге, испитивања премаза (у течном стању, у фази наношења и очврснутог филма), испитивања радне средине. Утврђивање квалитета обрађене површине.