+

Техничка физика

Шифра предмета: ТМП1102
Студијски програм: Технологије, менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Наставници:

др Зоран М. Трифковић

Сарадници:
Статус предмета: Обавезан
Број ESPB: 7
Услов:

Оспособљавање студената да, после одслушаног курса и провере знања, могу успешно да примењују стечена знања, између осталог и на праћење и разумевање делова наставе у предметима на старијим годинама студија.

Овладавање методама физике у истраживању природних феномена и решавању технолошких проблема.

Теоријска настава : Рекапитулација градива. Кинематика.Описивање кретања материјалне тачке. Брзина. Убрзање. Ротацинио кретање. Коси хитац. Динамика: Њутнови закони. Механичке силе. импулс силе. закон одржања вектора количине кретања. Рад. Снага. Конзервативна сила. Енергија. Динамика ротације. Механичке осцилације: ЛХО. Пригушене и принудне осцилације. Хидростатика. Динамика флуида. Термодинамика. Таласно кретање. Електростатика. једносмерне струје. Магнетизам. Наизменичне струје.

Практична настава:

Други облици наставе – лабораторијске вежбе: Рекапитулација градива. Р:Кинематика 1. Статистичке флуктуације на примеру радиоактивног распада. Одређивање густине и запреминске масе. Одређивање модула еластичности из савијања; одређивање модула торзије.Р: Динамика. Флуиди: површински напон и вискозност. Закони идеалних гасова; адијабатски процес. Р: Физика течности и гасова. Специфични топлотни капацитет; Релативна влажност ваздуха. Р: Таласно кретање. Одређивање непознате отпорности (Wheatstone-ов мост). Р: Таласна оптика. Карактеристике електронских цеви и транзистора. Оптички уређаји и фотометрија. Р: Електростатика, магнетика и електричне струје.