+

Управљање пројектима и инвестицијама у дрвној индустрији

Шифра предмета: TMP48A2
Студијски програм: Технологије, менџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Основнe академске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 6
Услов: Положени сви предмети из технолошких и организационих дисциплина.

Оспособљавање студенета за управљање пројкетима и решавање инвестиционих проблема  у дрвној индустрији

Примена знања у предузећима за прераду дрвета стечених кроз теоретску и практичну наставу.

Садржај предмета

Теоријска настава

Увод, општи појмови о инвестицијама, процес развоја предузећа, управљање процесом инвестирања, инвестициони пројекат, оцена инвестиционог пројекта, управљање инвестиционим пројектима, финансирање инвестиција, организација управљања реализацијом инвестиционих пројеката, примена квантитативних метода у решавању инвестиционих проблема.

Вежбе:

Израда елабората

Примена квантитативних метода у решавању инвестиционих проблема у преради дрвета.