+

Kompozitni proizvodi od drveta

Šifra predmeta: TMP48A1/B3
Studijski program: Tehnologije, menadžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 6
Uslov: prema Pravilniku o obavljanju terenske nastave, školske prakse i stručne ekskurzije - član 7

Osposobljavanje sudenata da stručna i naučna saznanja stečena na predavanjima i vežbama uspešno primene u praktičnoj izradi kompozitnih proizvoda od drveta. Razumevanje povezanosti karakteristika opreme, režima pripreme materijala i kontrole gotovih proizvoda.

Sticanje iskustava u uspostavljanju i kontroli parametara tehnološkog procesa izrade kompozitnih proizvoda od drveta i kontroli kvaliteta proizvedenog materijala.

Terenska nastava podrazumeva upoznavanje studenata sa tehnološkom linijom, uređajima i sistemima, protokom drvnog i termo-plastičnog materijala u procesu izrade drvno-kompozitnih materijala, različitog kvaliteta i namene. Nastava se odvijaju u fabrikama koje poseduju odgovarajuću tehnologiju za proizvodnju i preradu. Studenti po grupama i u prisustvu nastavnika i asistenata, snimaju, zapisuju i analiziraju podatake pojedinih tehnoloških operacija. Identifikuju karakteristike mašina, opisuju način njihovog rada, povezanost sa drugim operacijama, izračunavaju protok materijala s obzirom na podešenost parametara rada mašine, izačunavaju gibitke u materijalu, konstatuju nedostatke, i konačno na osnovu analize podataka daju predlog za poboljšanje kvaliteta izlaznog materijala ili proizvoda.

Na osnovu svih podataka studenti sastavljaju Dnevnik prakse, koji predaju u vidu elaborata, a prezentaciju istog prikazuju na  završnom času, pred svojim kolegama i nastavnicima. Na osnovu ovih elemenata nastavnici procenjuju kvalitet elaborata i prikazane prezentacije i dodeljuju odgovarajući broj poena.