+

Трговина дрветом и производима од дрвета

Шифра предмета:
Студијски програм: Teхнологије, менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Основне академске (I степен)
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета:
Број ESPB:
Услов: Према правилнику

Практично упознавање студената са тржишним захтевима у погледу квалитета, стандарда и других критеријума који се постављају пред производе од дрвета као услов за њихов пласман на домаћем и иностраним тржиштима. Поред наведеног, посебан циљ стручне праксе представља упознавање студената са практичним активностима сортирања, паковања, обележавања, манипулације, отпреме и калкулација извозног посла за најзначајније категорије производа од дрвета.

Јасније разумевање и стицање практичних искустава у пословима унутрашњег и спољнотрговинског промета производа од дрвета.

  • упознавање студената са тржишним критеријумима од значаја за пласман производа од дрвета конкретног предузећа на домаћем и иностраним тржиштима;
  • упознавање студената са техником закључивања послова у унутрашњем и спољнотрговинском промету производа од дрвета;
  • израда калкулација цене коштања и продајне цене за различите категорије производа од дрвета у унутрашњој и спољној трговини;
  • критеријуми тржишта и стандарди од значаја за промет дрвета и производа од дрвета;
  • технике класирања и сортирања за најзначајније категорије производа од дрвета;
  • технике паковања, обележавања, манипулације, утовара и отпреме дрвета и производа од дрвета;
  • израда документације за промет робе у унутрашњој и спољној трговини дрветом и производима од дрвета;