+

Финална прерада дрвета

Шифра предмета: ТНПОД3517/5
Студијски програм: Технологије намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Основне струковне студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 7
Услов: Положени сви испити из предходних година студирања

Оспособљавање студената да могу самосталоно да воде технолошке процесе механичке обраде у производњи намештаја и грађевинске столарије како на конвенционалној, тако и на НУ технолошкој опреми, те да на основу стечених знања доносе одлуке о ремонту инсталисане опреме за обраду дрвета резањем и пластичним деформисањем у финалној мехничкој обради. Студенти су оспособљени да наведене активности обављају како у индустријским погонима, тако и у малим занатским радионицама.

У потпуности испуњен постављени циљ предмета

Теоријска настава: 

Технологија финалне механичке прераде дрвета,обрадни системи у финалној прерди дрвета,техничке карактеристике обрадних система, појам грешке у технологији финалних производа, класификација грешака, тачности обраде и подешавања, основни елементи процеса резања, кретања при обради резањем, методи обраде резањем у финалној преради дрвета, надмере на обраду, обрада масивног дрвета: кројење грађе,припрема површина за даљу обраду, равнање, фиговање формирање ширина, дебљина и дужина,профилисање гредица и дашчаних плоча,израда елемената за спајање гредица у рамове,плоча од пуног дрвета у корпусе и гредица и плоча у постоља (гештеле), обликовање детаља глодањем, пиљењем и стругањем, обрада масивног дрвета пластичним деформисањем, обрадни процеси и машински системи, обрада плоча на бази дрвета, кројење плоча, кројење и припрема фурнира, обрадни процеси и машински системи, обрада састава са праволинијским контурама, обрада округлих и овалних плоча, завршна монтажа.олинијским контурама, обрада округлих и овалних плоча, завршна монтажа.

Практична настава: 

Испитивање тачности рада машине, утврђивање грешака подешавања машине, техничке карaктеристике обарадних система, технолошки поступци. Техничке карактеристике обрадних система за: кројење резане грађе, припрема површине за даљу обраду, профилисање масивног дрвета, израда елемената везе, обликовање и димензионисање, кројење плоча и осталих материјала, обрада плочастих материјала. Израда шаблона.