+

Специјалистичке академске студије

Студијски програм Трговина дрветом и производима од дрвета

Специјалистичке студије трају годину дана, односно два семестра и имају 60 ЕСПБ. У овиру студијског програма студенти слушају 6 једносеместралних предмета од којих су 3 изборна која се бирају од 5 понуђених премета. Настава се изводи по блоковима. Један блок садржи 5 дана наставе.

Након обављених предавања, кандидати имају једнонедељну стручну праксу у Италији ради упознавања са радом најзначајнијих компанија из области производње, извоза и увоза намештаја и производа од дрвета.

Циљ извођења програма специјалистичких академских студија из трговине дрветом и прозводима од дрвета је оспособљавање кадрова за компетентно и професионално бављење пословима унутрашњег и спољнотрговинског промета дрветом и производима од дрвета, истраживањем тржишта и креирањем и имплементацијом стратегија за извоз дрвних производа.

Студијски програм се реализује у сарадњи са Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali,Università di Padova

После завршетка академских специјалистичких студија, кандидати стичу стручни назив специјалиста инжењер шумарства

Студијски програм Трговина дрветом и производима од дрвета

Р.бр. Шифра
предмета
Назив предмета Семестар Часови активне наставе ЕСПБ
Предавања Вежбе СИР
1 СТДИПОД01 Међународно тржиште производа од дрвета I 4 4 2 8
2 СТДИПОД02 Међународно пословно право I 3 3 2 8
3 СТДИПОД03 Међународни маркетинг производа од дрвета I 3 3 2 8
Укупно часова активне наставе у I семестру 10 10 6 24
Изборни блок 1(бирају се 3 предмета)
4 СТДИПОД04 Изборни предмет 1 II 3 3 2 6
5 СТДИПОД04 Изборни предмет 2 II 3 3 2 6
6 СТДИОД04 Изборни предмет 3 II 3 3 2 6
Укупно часова активне наставе у II семестру 9 9 6 18
Укупно на години студија 19 19 12  
Студијска пракса        II   8
Специјалистички рад  II   10
  60

 

Листа изборних предмета:
Студент бира три са листе од пет понуђених предмета

Ред.
бр.
Шифра
предмета
Назив предмета Семестар ЕСПБ
1 СТДИПОД041 Пословна етика II 6
2 СТДИПОД042 Стратешки и иновациони менаџмент у преради дрвета II 6
3 СТДИПОД043 Међународне пословне финансије II 6
4 СТДИПОД044 Тржиште дрвне биомасе II 6
5 СТДИПОД045 Енглески језик у пословној комуникацији II 6