+

Međunarodne poslovne finansije

Šifra predmeta: STDIPOD043
Studijski program: Trgovina drvetom i proizvodima od drveta
Vrsta i nivo studija: Specijalističke akadmske studije
Nastavnici:

dr Slađana Benković, dr Slavica M. Petrović

Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 6
Uslov: opšti uslovi

Upoznavanje studenata sa finansijskim aspektima poslova u izvozu i uvozu proizvoda od drveta, finansijskim instrumentima i propisima iz ove oblasti u Srbiji i Evropskoj uniji.

Raspolaganje znanjima za uspešnu realizaciju plaćanja i naplate robe i usluga u poslovima uvoza i izvoza proizvoda od drveta.

Finansijski aspket poslovnih transakcija. Pojam i definicije platnog bilansa. Međuanrodna kretanja kapitala. Međunarodna tržišta kapitala. Međunarodni finansijski, monetarni i bankarski sistem. Sistemi i načini plaćanja i obezbeđenja naplate u međunarodnom poslovanju. Pojam i vrste akreditiva. Ostali finansijski instrumenti (inkaso, bankarska doznaka, ček, menica, kreditno pismo, garancije, jemstvo, osiguranje izvoznih kredita). Međunarodne finansijske organizacije. Preduzeće kao korisnik kredita u međunarodnom poslovanju. Vrste kredita. Preduzeće kao korisnik bankarskih usluga u međunarodnom poslovanju. Merdžeri i akvizicije. Analiza finansijskih performansi preduzeća. Poslovni i finanijski razik. Pravna regulativa iz oblasti finansijskog poslovanja u Srbiji i Evropskoj uniji.

Vežbe: Dokumenta kod međunarodnih plaćanja i načini njihovog popunjavanja

 

Studijski istraživački rad: Sprovođenje istraživanja za potrebe izrade seminarskog rada na zadatu temu.