+

Strateški i inovacioni menadžment u preradi drveta

Šifra predmeta: STDIPOD042
Studijski program: Trgovina drvetom i proizvodima od drveta
Vrsta i nivo studija: Specijalističke akadmske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: izborni
Broj ESPB: 6
Uslov: opšti uslovi

Upoznavanje studenata sa procesom kreiranja i sprovođenja strategija, strateškim planiranjem i inovacijama kao elementima za povećanje konkurentnosti kompanija u preradi drveta

Raspolaganje znanjima za uspešno strateško planiranje i sprovođenje strategija razvoja kompanija koje se bave preradom drveta i proizvodnjom nameštaja.

Strateške osobine okruženja savremenih organizacija. Zadaci i suština strateškog menadžmenta. Formulisanje i formiranje strategija. Alternativne škole razumevanja i formulisanja strategija. Suština, značaj i ograničenja strateškog planiranja. Osobine dobre strategije. Proces kreiranja strategije. Generičke strategije korporacije. Funkcionalne strategije organizacije. Strateška analiza okruženja organizacije. PESTEL analiza. Pet Porterovih sila. Analiza konkurencije. Interna strateška analiza. SWOT analiza. BCG matrica. Analiza životnog ciklusa proizvoda. Kriva učenja. Strateške sposobnosti preduzeća. Očekivanja glavnih stakeholdera. Konkurentna strategija. Porterove generičke strategije. Strateške osobine proizvoda.Strategija i struktura. Generičke strukture/konfiguracije. Tendencije ključnih delova organizacije. Situacioni faktori organizacije. Strategije generičkih struktura organizacije. Strategija i taktika. Menadžer kao strateg.

Invencija i inovacija. Značaj inovacije za rast i konkurentnost. Tekuća i buduća konkurentnost nacionalne privrede i pojedinačnih proizvođača. Vrste znanja. Opšte i ekonomske karakteristike znanja. Menadžment inovacionih procesa.
Studijski istraživački rad: Sprovođenje istraživanja za potrebe izrade seminarskog rada na zadatu temu